HVB_hat.png

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Bölcsődevezető munkakörre

2019. december 20. 13:20
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

a Füzesgyarmati Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

a vezetői megbízással megegyező időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020.02.01-2025.01.31 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525, Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a bölcsőde szakmai vezetése, a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével
 • felelős a Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért
 • felelős a bölcsőde eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat szociális vagy gyermekvédelmi munkakörben
 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások C) pontjában meghatározott szakképzettség
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró ok ne álljon fenn
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű probléma megoldásra való képesség
 • kiváló szintű a vezetési és irányítási feladatok ellátásához szükséges tulajdonságok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajzot
 • a bölcsőde vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben fenn áll-e
 • nyilatkozatot arról, hogy kéri-e a pályázó, hogy pályázatáról a Képviselő-testület zárt ülésen döntsön
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János jegyző nyújt, a 06 66 491 058 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8587-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

vagy,

 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes véleményezését Szakértői Bizottság végzi, melynek figyelembevételével Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatkörében érintett Bizottsága véleményének kikérésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 24.

 

Füzesgyarmat. 2019. december 20.

 

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.