fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Igazgató

 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2017. július 1-től 2022.június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Mátyás utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú közművelődési és könyvtári végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,,
 • A megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni,
 • Felsőfokú közművelődési, vagy könyvtárosi végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • A 150/1992.(XI.20.)Korm. r. 6/A. § (1) bek. aa); vagy 6/B. § (1) bek. aa) és ac); éa a (3), (4), (5) bek. szerinti feltételek, a 6/G. (2) bek. szerinti feltételek; a 6/A. § (1) c), vagy ab); vagy a 6/B. § (1) c) vagy az ab) pontban előírtak, figyelemmel arra, hogy a költségvetési szerv az alapító okirata szerinti közművelődési és könyvtári funkciót is ellát.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az adott szakterületen. - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Kommunikációs ismeretek,
 • Helyismerettel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó programot,
 • Felsőfokú végzettséget és szakképzetséget igazoló okmányok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot véleményező, valamint elbíráló szerv ülésein a pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához,
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tétel teljesítésének vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János Jegyző nyújt, a 06-66/491-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1617/2017.ikt.sz. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
vagy
 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

 Füzesgyarmat, 2017. április 10.

 

Bere Károly
polgármester
 
 
 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.