HVB_hat.png

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Füzesgyarmat Attila utca aszfaltozási és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinak kivitelezése

2020. március 20. 13:25
 footer_3
 Ajánlattételi felhívás
 
Füzesgyarmat Attila utca aszfaltozási és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinak kivitelezése

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Füzesgyarmat Attila utca aszfaltozási és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinak kivitelezése

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.

Postai cím:

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Turbucz Róbert, ügyvezető

Telefon:

30-564-2737

E-mail:

beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímén támogatásban részesült, melynek keretében a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-n keresztül az Attila utcát (Füzesgyarmat belterület 2434 hrsz) kívánja szilárd útburkolattal ellátni, és az utca csapadékvíz elvezetését kiépíteni. Jelen ajánlattételi felhívás keretében az alábbi tevékenységek alvállalkozóként történő elvégzésére kérünk árajánlatot.

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Folyamatos zúzottkő útalap építése (FZKA 0/22 kiékelés)

m3

56,89

ÚTBURKOLATOK

 

 

Kiegyenlítő rétegek: AC-11 kötő

 m3

5,22

Kötőrétegek: AC-11 kötő

m3

47,11

Kopórétegek: AC-11 kopó

 m3

 46,14

VÍZÉPÍTÉS (ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK)

 

 

"K" jelű szegély építése az utca szelvényezése szerinti jobb oldalon a Nagyatádi utca felé történő lejtéssel, ("K" jelű szegélyt a megrendelő biztosítja)

302

Elvégzendő feladatokhoz segítséget nyújtanak jelen ajánlattételi felhíváshoz csatolt mellékletek

 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat a vállalkozói szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a megvalósítandó feladat árát (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a beszerzes@fuzesgyarmat.hu e-mail címre való megküldéssel tudja benyújtani. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidő utolsó napján megküldésre kerül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:

Füzesgyarmat Attila utca aszfaltozási és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinak kivitelezése

Az ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontig szkennelve szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. március 27. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. március 30. 10 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, emailen: beszerzes@fuzesgyarmat.hu vagy telefonon a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                         szerződés aláírásától kezdődően 2020.05.31-ig.

Fizetési határidő:                 az tevékenység elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/onkormanyzat/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete (csatolandó dokumentumok köre):

 1. sz. melléklet: Felolvasólap + részletes ajánlati adatlap.xlsx állomány
 2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról
 3. sz. melléklet: Adásvételi Keretszerződés (kitölteni és csatolni nem szükséges)
 4. sz. melléklet: Nyilatkozat az adásvételi keretszerződésben foglaltak elfogadásáról

 Füzesgyarmat, 2020. március 20.

……………………………

Turbucz Róbert

ügyvezető

 

 

 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.