HVB_hat.png

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával...

2020. március 12. 16:25
 footer_3
 Ajánlattételi felhívás
 
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggésben felmerülő feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggésben felmerülő feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím:

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Koncz Imre, polgármester

Telefon:

66-491-058

E-mail:

beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 azonosító számon „A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre 229.396.350,-Ft EU támogatást nyert. A projekt megvalósításához nyilvánosság és tájékoztatás kötelezettséget teljesíteni szükséges a Széchenyi 2020 „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek figyelembe vételével.

Elvégzendő feladatok:

 1. Kommunikációs terv készítése
 2. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató
  (csak aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt pénzügyi zárásáig
 3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 4. A beruházás helyszínén 1 db „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
 5. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
 6. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 7. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
 8. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése
 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat a vállalkozói szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.                        

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a beszerzes@fuzesgyarmat.hu e-mail címre való megküldéssel tudja benyújtani. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidő utolsó napján megküldésre kerül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggésben felmerülő feladatok ellátása TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat

Az ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontig szkennelve szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. március 19. 17 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. március 20. 09 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                         szerződés aláírásától kezdődően 2021.12.31.

Fizetési határidő:                 az tevékenység elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/onkormanyzat/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete (csatolandó dokumentumok köre):

 1. sz. melléklet: Felolvasólap + részletes ajánlati adatlap.xlsx állomány
 2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról
 3. sz. melléklet: Adásvételi Keretszerződés (kitölteni és csatolni nem szükséges)
 4. sz. melléklet: Nyilatkozat az adásvételi keretszerződésben foglaltak elfogadásáról

 

 

Füzesgyarmat, 2020. március 12.

……………………………

Koncz Imre

polgármester

   TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.