HVB_hat.png

Pályázatok

VÁROSI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 footer_3

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A FÜZESGYARMATI VÁROSI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (VI. 15.) Kt. számú rendelet alapján – pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló Füzesgyarmat 520 hrsz-ú köztemető határozott, 5 év időtartamú üzemeltetésére és fenntartására.

I. Pályázati feltételek, ellátandó feladatok

 

A pályázóra vonatkozó jogosultsági feltételek:

− gazdálkodó szervezeti státusz (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás),

− a pályázó rendelkezik temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító hatósági engedéllyel.

 

A pályázat nyertese a kegyeleti közszolgáltatás keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

− biztosítja a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, állagmegóvása;

− meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

− biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

− megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

− biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

− gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

− megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket;

− tájékoztatja a temetőlátogatókat;

− kijelöli a temetési helyeket;

− elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak (beleértve a temetők előtti közterületet is) karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

− összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

− gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

− összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

− gondoskodik az ügyfélfogadásról.

 

A fentieken túl az üzemeltető - az önkormányzat rendelete alapján - az alábbi temetkezési szolgáltatásokat is köteles ellátni a temetőn belül:

− az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, temetőn belüli szállításával kapcsolatos feladatok,

− a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel kapcsolatos feladatok,

− sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás.

 

II. Finanszírozási feltételek:

A temető üzemeltetése tekintetében Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamint a nyertes vállalkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt. Az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes ajánlattevő részére havonta egyenlő részletekben megfizeti az ajánlatban foglalt üzemeltetési költséget.

A temető összes üzemeltetési költségét (park- és épület karbantartás, közüzemi díjak stb.) az üzemeltető viseli, aminek ellentételezését a beszedett díjak és az esetlegesen kért önkormányzati támogatás biztosítja. ( a temetői szolgáltatási díjakat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (VI. 15.) Kt. számú rendelet 1. mellékelte tartalmazza)

III. A pályázat benyújtása

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell benyújtani:

  − A pályázó és a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos elképzelések bemutatása (szervezet bemutatása, tárgyi és személyi feltételek, referenciák, üzemeltetési elképzelések), az önkormányzattól igényelt éves díjigény megjelölésével (HUF),

  − a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy vállalkozói igazolványa,

  − temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító hatósági engedély másolata,

  − az állami (NAV) és a székhely szerinti önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebbi nyilatkozata a pályázó köztartozás-mentességéről,

  − a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

  − a megjelölt referenciákat alátámasztó esetleges dokumentumok (nyilatkozatok, szerződések stb.)

A pályázat benyújtási határideje: 2020. január 16.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. alatti címen. A borítékon kérjük feltüntetni: „temető üzemeltetési pályázat”

IV. A pályázat elbírálása

A pályázatok a benyújtási határidőt követő napon kerülnek felnyitásra és azokat értékhatártól függően Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere vagy a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága bírálja el.

A döntés során, a bírálati szempontok az alábbiak szerint alakulnak:

  1. alacsonyabb összegű közszolgáltatási díj, (90 %-os súlyozás)

  2. hosszabb időtartamú temetőüzemeltetési referenciával rendelkezik (10 %-os súlyozás).

A Képviselő-testület a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja, és fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval öt évre szóló – 2020. – 2025. –ig terjedő – kegyeleti közszolgáltatási szerződést.

 

 

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.