------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Kastélypark Fürdő fürdővezetői tisztségének betöltésére

2023. február 06. 14:10
 footer_3
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.,
mint a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő üzemeltetője
pályázatot hirdet a
Kastélypark Fürdő fürdővezetői tisztségének betöltésére
 

A pályázat kiírója:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Munkáltató:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: Kft.), 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

 Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

A munkaviszony időtartama:

Jelen pályázati eljárás lezárást követő 5. naptól határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a fürdővezetői feladatok tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony keretében szükséges ellátni.

Az ügyvezető feladata:

 • ellátja a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és a hozzá tartozó szálláshelyek (panzió, motel, Füzes szálló) folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatokat;
 • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és a Füzes szálló tekintetében feladatot ellátó, ügyvezető által meghatározott foglalkoztatottak fölött, elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a foglalkoztatottak munkaköri leírásait, elkészíti a beosztásokat;
 • ellátja a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és a Füzes Szálló tekintetében a szálláshely értékesítéssel kapcsolatos feladatokat;
 • folyamatosan biztosítja panaszkezelési, ügyfélreklamációs feladatokat;
 • elkészíti és rendszeresen felülvizsgálja a Fürdő és a szálláshelyek működtetése tekintetében kötelező szabályzatokat, utasításokat (így különösen az üzemeltetési szabályzatot, takarítási szabályzatot);
 • megtervezi a Kastélypark Fürdő és a Füzes Szálló éves költségvetését, felel a Fürdő és szálláshelyeinek beszerzéseinek ütemezéséért, a Fürdő és a szállások tekintetében likviditási tervet készít;
 • kapcsolatot tart a tevékenység tekintetében érintett hatóságokkal (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, Fogyasztóvédelem, NAV, …).

 

Bérezés és egyéb juttatás/ prémium:

A javadalmazás és egyéb juttatások tekintetében kérjük a pályázó igényét pályázatában feltüntetni szíveskedjen.

A pályázati feltételek:

 1. felsőfokú iskolai végzettség,
 2. alapfokú szakirányú végzettség,
 3. 5 év szakmai gyakorlat, (elsősorban turisztikai/fürdőműködtetési/gépészeti területen szerzett gyakorlat)
 4. büntetlen előélet,
 5. vagyonnyilatkozattétlei kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök végzettség,
 2. fürdő működtetésében szerzett több mint 3 éves gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok;
 5. a Fürdő működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció legfeljebb 3 oldalban;
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 7. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;
 8. nyilatkozat a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelésekről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követő legkésőbb 5 napon belül tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje 2023. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő ügyvezetőjének címezve, postai úton (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kastélypark Fürdő fürdővezető”.

Postázási késedelem vagy egyéb, a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli. A pályázati eljárás keretében hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, így a benyújtáskor valamennyi csatolandó mellékletet kérjük mellékelni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzője nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben, az 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. alatti hivatali helyiségben.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:

A pályázatokat a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. vezetője a benyújtási határidőt követő munkanapon bírálja le, fenntartva a jogot, hogy a pályázókat személyesen meghallgassa.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

 

 

Füzesgyarmat, 2023. február 6.

 

 

Dr. Blága János
ügyvezető
 
 
 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.