------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Városgazdálkodás Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

2022. november 14. 08:30
 footer_3
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata – mint a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és

Intézményüzemeltetési Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft.

ügyvezetői tisztségének betöltésére
 

A pályázat kiírója:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Munkáltató:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: Kft. vagy Társaság), 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:

Füzesgyarmat Város Polgármestere

A munkaviszony időtartama:

2023. január 1. napjától számított 2 év, amely a munkáltató és az ügyvezető megegyezése esetén további 3 évvel meghosszabbítható, 6 hónap próbaidő kikötésével. (A megbízás időtartamát, a pályázó egyetértésével alacsonyabb időszakban is meghatározhatja a Képviselő-testület, a próbaidő kikötése nem mellőzhető)

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor, ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. A Kft. ügyvezetőjével a pályázat kiírója által zárt ülésen jóváhagyott menedzserszerződés kerül megkötésre.

Az ügyvezető feladata:

 • a Társaság, alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése,
 • a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének előkészítése és végrehajtása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Kft. alkalmazottai fölött.

Bérezés és egyéb juttatás/ prémium:

A javadalmazás és egyéb juttatások esetében Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat az irányadó.

A Társaság feladata:

A társaság fő tevékenysége az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú Kft. üzemeltetésének biztosítása, a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon állagának megőrzése, fejlesztése, in-house szerződések keretében kivitelezések lebonyolítása, külső megrendelésekből származó kivitelezések lebonyolítása, a Kastélypark Fürdő üzemeltetése és működtetése.

Az ügyvezető feladata:

A Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:

 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • az általa elkészített és a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 • teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság jogszerű, célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a
 • Társaság műszaki-gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
 • a Képviselő-testülettel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás,
 • saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
 • kapcsolattartás külső szervekkel, hatóságokkal, üzleti partnerekkel,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató valamint a tulajdonos belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek:

 1. a) büntetlen előélet;
 2. b) cselekvőképesség;
 3. c) felsőfokú műszaki és/vagy pénzügyi iskolai végzettség
 4. d) legalább 3 éves ingatlanok üzemeltetésében vagy munkairányításban szerezett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. a) műszaki területen megszerzett legalább 3 éves gyakorlat,
 2. b) a munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret,
 3. c) helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok;
 5. a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció;
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 7. nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul nyílt ülés tartásához;
 8. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről;
 9. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
 10. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;
 11. Nyilatkozat a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelésekről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a Képviselő-testület döntése szerint, de legkorábban 2023. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Füzesgyarmat Város Polgármesterének címezve, postai úton (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői pályázat”.

Postázási késedelem vagy egyéb, a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli. A pályázati eljárás keretében hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, így a benyújtáskor valamennyi csatolandó mellékletet kérjük mellékelni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben, az 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. alatti hivatali helyiségben.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:

A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága vizsgálja és azokat döntésre a Képviselő-testület 2022. decemberi ülésére előterjeszti.

A pályázókat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság zárt ülésen meghallgathatja.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

 

Füzesgyarmat, 2022. november 11.

 

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.