------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása „Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése”

2023. September 08. 09:10
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 pályázat, a „Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése”

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 pályázat, a „Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 azonosító számon „A Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre EU támogatást nyert.

A projekt megvalósításához, és a munkálatok teljeskörű ellenőrzéséhez az Önkormányzat műszaki ellenőrt alkalmaz.

Feladata a beruházás megvalósítása tekintetében minden olyan tevékenység elvégzése, amelye a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozik.

 • A kivitelezés folyamán nyolcnaponkénti helyszíni műszaki ellenőrzés elvégzése.
 • Az előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése.
 • Az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
 • A hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóba való feltüntetése.
 • A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a megrendelő részére.
 • A munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
 • Az átadás – átvételi eljárás időpontjának kitűzése és a hozzá kapcsolódó meghívók kiküldése az érdekelteknek, illetve az eljárásban való részvétel
 • A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőség tanúsításának ellenőrzése.
 • A kivitelező által benyújtott számlák felülvizsgálata, azok jogosságának leigazolása és a kifizetésre való javaslattétel a megrendelő felé.
 • A műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul a megrendelő, vagy annak megbízottja tudomására hozni.
 • Műszaki szükségességből elrendelheti a pótmunkát a kivitelező felé, megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Pótmunkára előzőleg árajánlatot kér a kivitelezőtől, amit a megrendelővel jóváhagyta.
 • Kivitelezőtől csak I. osztályú munkát vesz át, esetleges nem I. osztályú munkára felhívja a Megrendelő figyelmét, és azt követően dönt a minőségi osztályba sorolás tekintetében, az érvénybe lévő szabvány szerint.
 • A kivitelezőtől az átadás-átvételekor átvett dokumentumokat, bizonylatokat, garanciajegyzékeket Megrendelőnek átadja.
 • A garanciális bejárás kitűzését kezdeményezi, érintett felek részére a meghívót kiküldi, a felmerült esetleges garanciális hibák listájával. A garanciális bejárást levezeti, esetleges hibák kijavításánál részt vesz, majd a hibák kijavítása után záró garanciális bejárást szervez meg amit ledokumentál.

Jelen ajánlattételi felhívás tekintetében a vonatkozó engedélyes tervdokumentációk Hegyesi Gábor műszaki csoportvezetőnél (06-20-395-9220 ) elérhetőek, a tervezése jelenleg folyamatban van.

 • A fejlesztés összesen 3848 m hosszú szakaszt érint.
 • A projekt keretein belül fejlesztésbe bevont utcák:
 1. Bajza utca
 2. Szigligeti utca
 3. Zrínyi utca
 4. Simonyi utca
 5. Kölcsey utca
 6. Bem utca
 7. Dózsa utca
 8. Lenkei utca
 9. Május 1. utca
 10. Kőrösi Csoma Sándor utca
 11. Kisfaludy utca
 12. Vécsey utca
 13. Táncsics utca
 14. Akácfa utca
 15. Erkel Ferenc utca
 16. Berzsenyi utca
 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az vállalkozói szerződés tartalmazza.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlat tételére.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termék eladási árát (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg.  A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2023. szeptember 15. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2023. szeptember 18. 9 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a teljes körű ajánlat az elbírálásnál a részajánlattal szemben előnyt élvez. Ezen feltételt az Ajánlatkérő a részajánlat tartalma alapján felülbírálhatja.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal műszaki csoport: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 20-395-9220 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó

pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                                              szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljeskörű elvégzéséig

Fizetési határidő:                                     a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

Füzesgyarmat, 2023. szeptember 6.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.