------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: zöldterületek karbantartására

2024. April 25. 12:00
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
zöldterületek karbantartására

Az ajánlattételi felhívás tárgya: zöldterületek karbantartására

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Turbucz Róbert Ferenc, ügyvezető

Telefon:  66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) kezelésében álló belterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos munkák, így különösen fűnyírás, szegélynyírás, fűgyűjtés és a levágott fű egy részének saját felelősségi körben való elhelyezése. A zöldterület karbantartással kapcsolatos feladatok a területek megosztása (I. és II. csoport) alapján az alábbiak szerint oszlanak meg.

Az I. csoportba tartozó területek tekintetében tervezett vágások során elsődlegesen fűgyűjtős fűnyíróval vagy fűnyírótraktorral való munkavégzés elvárt annak érdekében, hogy a levágott fű ne maradjon az érintett területen. Ezen ingatlanok tekintetében a levágott fű elszállításáról és annak elhelyezéséről a nyertes ajánlattevő saját felelősségi körében gondoskodik.

A II. csoportba tartozó zöldfelületek tekintetében engedélyezett a kézi fűkaszával történő vágás, ebben a körben a levágott fű a területen marad.

Az ajánlattételi adatlapon az Önkormányzat meghatározta a vágások előzetesen tervezett időpontját, azonban ezen felül legfeljebb 2 további vágás lehetőségét biztosítania kell a nyertes ajánlattevőnek, mindkét csoportba tartozó ingatlanok tekintetében.

A két további, ajánlatkérésben meg nem határozott vágás tekintetében az önkormányzat nem vállal lehívási kötelezettséget. 

Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a feladatellátással érintett oktatási-nevelési intézmények tekintetében biztosítani kell, hogy a feladatellátás a nevelési időszakon kívül, így lehetőleg hétvégén történjen.

 1. Szerződéses feltételek
 • Ajánlattevő ajánlatához csatolja érvényes vállalkozói igazolványának vagy cégkivonatának másolatát,
 • Ajánlattevő ajánlatában bemutatja a feladat ellátásához kapcsolódóan a teljesítőképességét, ennek keretében:
  • a feladatot ellátó munkavállalók számát,
  • a feladatellátáshoz igénybe venni kívánt eszközöket,
  • legalább 5.000 m2 zöldterületkezelésre vonatkozó referenciát, amelyeknek időpontja nem lehet az ajánlattételi eljárás megindításától számított 2 évnél régebbi. A referenciák bemutatására összesen legfeljebb 5 igazolás nyújtható be,
  • a feladat elvégzése során keletkező zöldhulladék kezelésének és elszállításának technikáját
  • egyszerűsített ütemezést a feladatok elvégzése tekintetében (feladatellátási helyek, szükséges időtartam bemutatásával.
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese, a teljesítőképességet hitelesen bemutató ajánlattevők közül legalacsonyabb nettó ajánlati árat benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is).

A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határidej

2024. május 3. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat

úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1.  Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és végső időpontja:

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2024. május 7. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8.

pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egy lehetőséget biztosít, 1 napos hiánypótlási határidővel.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

 Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen,

vagy telefonon a 06-30-564-2737 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi

 felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. 11. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó, illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék

 tartozása áll fenn Füzesgyarmat Város Önkormányzata, illetve szolgáltatási díj vagy vállalkozói díj tartozása áll fenn a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Időtartama: szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljes körű elvégzéséig, legkésőbb 2024. október 31., amely egy évvel meghosszabbítható a felek megegyezése alapján

Fizetési határidő: a havonta teljesített, ügyvezető által igazolt teljesítések alapján havonta. 

 

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el.

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

Füzesgyarmat, 2024. április 15.

 

Koncz Imre
polgármester

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Ajánlati adatlap.xlsx
térképek fűnyíráshoz 1. csoport.pdf
térképek fűnyíráshoz 2. csoport.pdf

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.