------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Helyi pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének javítását. Ennek alapján Füzesgyarmat Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a füzesgyarmati álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében 2009. július 3-án megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét. Füzesgyarmat Önkormányzata a vonatkozó rendelet alapján támogatni kívánja Füzesgyarmat közigazgatási területén székhellyel rendelkező azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá szövetkezeteket, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókat, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt támogatási feltételeknek megfelelnek.

 

Ennek alapján Füzesgyarmat Önkormányzata

pályázatot hirdet a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

  

A pályázat kiírója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

 

A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások útján Füzesgyarmat város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindítási vagy működtetési költségeinek csökkentéséhez.

 

A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft, mely európai uniós támogatást nem tartalmaz.

 

A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban nyújtható támogatás:

- vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás).

 

A támogatás mértéke:

-

létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft

-

részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.

 

A pályázók köre:

Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel rendelkező

-

mikro-, kis- és középvállalkozások,

-

a szövetkezetek,

-

az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók,

-

az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók.

 

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás,

amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt:

-

csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

-

az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt bevonták,

-

az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, 

-

helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, 

-

egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, 

-

nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor, 

-

a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni, 

-

amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy bármely bizottságnak külső szakértő tagja, 

-

amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között. 

 

Nem nyújtható támogatás:

-

104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,

-

az 1407/2002./EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak,

-

melegkonyhával nem rendelkező italkimérést folytató vállalkozáshoz, 

-

a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentéséhez, 

-

egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, 

-

ügynöki tevékenységre létrehozott vállalkozások. 

 

Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó:

-

tervezett beruházását Füzesgyarmat közigazgatási területén belül valósítja meg.

-

Füzesgyarmat város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább három éven keresztül fenntartja és betölti,

-

legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet, 

-

üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, 

-

meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét,

-

a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Füzesgyarmat város területén nem szüntette meg, továbbá, 

-

a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve, 

-

az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be, 

-

vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet füzesgyarmati állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége nem tud megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. 

 

Pályázati dokumentáció tartalma:

Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a.)

a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,

b.)

a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,

c.)

a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat, újonnan létrehozott vállalkozás esetén legalább 5 évre szóló gazdasági programot,

d.)

30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány másolatát, érvényes telepengedély másolatát, 

e.)

nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására vonatkozóan,

f.)

felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot, 

g.)

hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a képviselő- testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát képező, vagy az általa fedezetül felajánlott ingatlanra a támogatás visszafizetésének időtartamáig, 

h.)

a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez, 

i.)

a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet. 

j.)

nyilatkozatot az önkormányzat rendeletének 6. § (3) bekezdésében foglaltakról a statisztikai létszámra vonatkozóan, illetve igazolást a 7. § (1) bekezdésében foglaltakról, a köztartozás és csődeljárásra vonatkozóan,

k.)

nyilatkozatát arról, hogy van-e más de minimis támogatásból származó bevétele, vagy pályázata. 

 

A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatban Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal jegyzője ad információt.

 

A pályázat benyújtásának módja, határidők:

 

A pályázatot az önkormányzatnak címezve kell benyújtani 1 példányban magyar nyelven, az előírt mellékleteivel együtt.

 

A pályázat benyújtása 2013. március 31-ig jogvesztő határidővel történik.

 

A pályázatot személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy postai úton, tértivevényes küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.

 

Az önkormányzat jegyzője - a formai hiánypótlás 8 munkanapon belüli pótlását követően - 15 munkanapon belül írásban értesíti arról, hogy a pályázat a vonatkozó jogszabályok, előírásai, továbbá a pályázati feltételek alapján megfelel-e a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Ez az írásbeli értesítés kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

 

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében az önkormányzat jegyzője egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 munkanapon belül pótolja.

 

Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati felhívásban, a kérelemhez csatolandó dokumentum hiánya számít.

 

A pályázat elbírálása: 

 

A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről, vagy a támogatási igény elutasításáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága véleményének - zárt ülésen történő - kialakítását követően a képviselő-testület a benyújtási határidő lejáratát követő rendes testületi ülésen dönt.


A pályázat kiírásának kidolgozásában, illetve az alaki és formai követelmények ellenőrzésében önkormányzat jegyzője vesz részt.

 

A támogatásban részesített pályázó nevét / megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás összegét a döntést követően Füzesgyarmat város honlapján a pályázó külön hozzájárulása nélkül - haladéktalanul közzé teszi.

 

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

 

Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a munkahelyteremtés megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a pályázatát változatlan formában, vagy a foglalkoztatási tervét a rendelkezésre álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg.

 

A támogatás folyósítására a pályázónak Füzesgyarmat Város Önkormányzatával Támogatási Szerződést (továbbiakban szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit Füzesgyarmat Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

 

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő kérelmet az önkormányzat rendeletében meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.

 

A pályázati felhívás és az önkormányzat rendeletének előírásai egymástól elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:

 

A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a polgármester, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja ellenőrzi.

 

Az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.

 

A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.

 

A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult szervek részére.

 

A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni - a támogatás futam idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó adatlapot havonta megküldi a Támogató részére. A Támogató a megvalósult többletlétszám meglétét jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni.

 

A visszatérítés szabályai:

 

Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e §-ban meghatározott visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezettség teljesítésének objektív akadályát igazolja a Támogatott, ez alapján felülvizsgálatot követően, a Támogató szerv a szerződés módosításáról dönthet.

 

Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve, a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).

 

Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 - 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2 álláshely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési kötelezettség).

 

Támogatott a jelen rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt, a betöltendő álláshelyek, illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet fenntartására vonatkozó kötelezettségét az alábbi vizsgált időszakokra vonatkozóan köteles teljesítenie:

-

a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári évének december 31. napjáig tartó időszakban;

-

az álláshely létesítését követő év január 01 - december 31-e között tartó időszakban;

-

az álláshely létesítését követő 2. év január 01 - december 31-e között tartó időszakban;

-

az álláshely létesítését követő 3. év január 01-jétől kezdődően a támogatott álláshely betöltésétől számított 3 év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a./ pontra figyelemmel január 01-én kezdődött. 

 

A vállalt kötelezettség megszegése esetén támogatott köteles a teljes támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten.

 

Füzesgyarmat, 2013. február 15.

 

 

Bere Károly

Dr. Makai Sándor

polgármester

jegyző

 

A pályázati kiírás pdf formátumban letölthető innen!

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.