------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Intézményvezető

2022. December 13. 15:15
 footer_3
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.02.01-2028.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5520 Szeghalom, Kossuth utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 - Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti

egységek vezetői irányítása;

 - Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért;

 - Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

 - Felel

   – az intézmény feladatkörét és működési területét érintően

   - az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása; idősek bentlakásos ellátása, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény szerint gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásának biztosításáért.

 - Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézmény közalkalmazottjai és további munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló alkalmazottai tekintetében;

 - Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, tagönkormányzati rendeletekben és döntésekben, Társulási Tanácsi határozatokban a vezető részére előírt feladatokat;

 - Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat;

 - Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;

 - Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
  feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
  3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, a
  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
  valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
  15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet I/1 pontjában előírt képesítés, illetve
  felsőfokú szakképzettség,
 •  Intézményvezetői szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű Felhasználói szintűszámítógépes ismeretek,
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; - Szociális
  vezetői vizsga (mester fokozat), vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy
  vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - Szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezetői -
  Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • - “B” kategóriájú vezetői engedély
 • - Az intézmény telephelyei tekintetében helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  Kiváló szintű Önálló, felelősségteljes munkavégzés, empatikus magatartás, jó
  kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
  anyagot megismerhetik
 • - Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos
  kezeléséhez
 • - Végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • - Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • - Szakmai önéletrajz, mely tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail
  elérhetőséget
 • - Az intézmény vezetésre vonatkozó szakmai program
 • - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján
  a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt Társulási Tanács ülésen kéri
 • - A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Imre nyújt, a 06-66-491-268 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./24-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Elektronikus úton Koncz Imre részére a polgarmester@fuzesgyarmat.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Koncz Imre, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 1/A. § (13) bekezdése alapján a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell, az 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázati
anyagokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. Ezen bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Társulási Tanács a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján, Társulás tagönkormányzatok sz - 2022. december 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 Füzesgyarmat, 2022. augusztus 19.

 

Dr. Blága János
jegyző
 
 
 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.