------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS vállalkozásindítási és munkahelyteremtő támogatásra 2024

2024. May 23. 11:40
 footer_3
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a település demográfiai helyzetének javítására szolgáló intézkedésekről és egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 5/2024.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján 2024. évre vonatkozóan pályázatot hirdet vállalkozásindítási és munkahelyteremtő támogatásra visszatérítendő és vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.

 

 1. A pályázat célja

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás lefolytatását követően vállalkozásindítási támogatást nyújt azoknak a természetes személyeknek, akik vállalkozóként kívánnak Füzesgyarmat Város közigazgatási területén található székhellyel vállalkozói tevékenységet végezni vagy vállalkozóként létszámbővítést kívánnak végrehajtani.

 1. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2024. évben 13.000.000.-Ft
 1. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek:

 • Azok a természetes személyeknek, akik vállalkozóként kívánnak Füzesgyarmat Város közigazgatási területén található székhellyel vállalkozói tevékenységet végezni (vállalkozásindítási támogatás) vagy vállalkozóként létszámbővítést kívánnak végrehajtani. (munkahelyteremtő támogatás)

A pályázaton nem vehet részt:

 • Azok a természetes személyeknek, akik vállalkozóként kívánnak Füzesgyarmat Város közigazgatási területén található székhellyel vállalkozói tevékenységet végezni (vállalkozásindítási támogatás) vagy vállalkozóként létszámbővítést kívánnak végrehajtani. (munkahelyteremtő támogatás)
 • az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
 • az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
 • az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van,
 • az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
 1. Pályázati feltételek:
 • hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik, hogy füzesgyarmati székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 5 évig folyamatosan fenntartja;
 • munkahelyteremtő támogatás esetén legfeljebb 10 fő középfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottra vehető igénybe
 • a visszatérítendő támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató vállalja, hogy a támogatás nyújtását követően teljes munkaidőben, legalább a garantált bérminimum összegét elérő munkabér megfizetésével foglalkoztatja a munkavállalót.
 • vállalja, hogy a támogatás erejéig a társaságban fennálló üzletrész 20 %-ig terjedő vételi jog vagy a támogatási összegnek megfelelő banki garanciát biztosít vagy tehermentes ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre a támogatás erejéig.

A pályázó:

 • vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
 • vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
 • vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan a munkahelyteremtő támogatás teljesítésének igazolására a támogatott benyújtja az érintett munkavállalók munkaszerződését és a tekintetükben kiállított 08-as nyomtatvány M lapját a vállalt bérfizetési mérték kifizetésének igazolása céljából.
 • vállalja, hogy üzleti tervében altámasztja a stabil piaci háttér meglétét, az üzleti terv legalább az alábbiakat tartalmazza:
 • a vállalkozás rövid bemutatása,
 • a vállalkozás által végzett vagy végezni kívánt tevékenység bemutatása,
 • a vállalkozás indításához illetve működéséhez bevonásra kerülő további források mértéke és rendelkezésre állásának bemutatása,
 • a vállalkozás személyi és műszaki feltételeinek leírása,
 • likviditási terv a támogatás folyósításának időpontjától számított 5 évre vetítve,
 • egyszerű piacelemzés az érintett szolgáltatás tekintetében.
 • külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni;
 • tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;
 • tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.
 1. A támogatás mértéke:
 • vállalkozásindítási támogatás esetén egyszeri vissza nem térítendő 500.000,- Ft,
 • munkahelyteremtő támogatás esetén alkalmazottanként 1.000.000.-Ft visszatérítendő támogatás nyújtható.
 1. Szerződéskötés:

A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a Polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a pályázat adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.

 1. A támogatás kifizetése:

A vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig az üzletrész 20%-áig terjedő vételi jogot vagy a támogatás összegnek megfelelő banki garanciát vagy tehermentes ingatlanra jelzálogjogot biztosít.

 1. A pályázat benyújtása:

A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályához, vagy postai úton (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalnak (KRID azonosító: 209007308) nyújtható be.

Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2024. szeptember 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán vehetők át, illetve letölthető a www.fuzesgyarmat.hu honlapról.

 1. A pályázat elbírálása

A pályázatokat Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a 2024. szeptemberi ülésén, ezt követően beérkezett pályázatokról a soron következő ülésén dönt.

 

Füzesgyarmat, 2024. május 16

 

 

Koncz Imre
polgármester


Pályázati felhívás.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat


pályázati adatlap munkahelyteremtő támogatáshoz.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat


pályázati adatlap vállalkozásindítási támogatáshoz.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat


átláthatósági nyilatkozat.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat


nyilatkozat közpénzekről.pdf

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat


 

 

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.