------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Önkormányzati célok

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2010-2014.

A 2010. évi tavaszi országos, és az őszi önkormányzati választások eredményeképpen új politikai és gazdasági irányváltás fogalmazódott meg a választópolgárok akaratából. Ez a változás Füzesgyarmat Város tekintetében is érvényesült. A választópolgárok többsége azt várja az újonnan megválasztott tisztségviselőktől, önkormányzati képviselőktől, hogy lényegre törő, egyszerű, dinamikus politizálással, gazdasági és egyéb döntésekkel, egy fokozatosan fejlődő, esztétikus élhető kisvárost alakítson ki.

A gazdasági programban megfogalmazott javaslatokat, elképzeléseket mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki.

 

Ennek megvalósítása természetesen csak összefogással, a város lakóinak tenni akarásával történhet. Törekedni kell arra, hogy a kitűzött célok mindenki számára érthetők, elérhetők legyenek, és a megvalósulásuk után az itt élő emberek életkörülményeinek jobblétét szolgálják.  

 

A gazdasági program megvalósításának elengedhetetlen követelménye a döntéshozók és a végrehajtó szervezet jó együttműködése, struktúrájának kialakítása.

 

DÖNTÉSEK MEGHOZATALA ÉS IRÁNYÍTÁS

 

Képviselő-testületi munka:

 

Az önkormányzati választások után Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyolc képviselővel és a polgármesterrel működik.

 

Lényegesen több feladat hárul a testület tagjaira, mivel az elmúlt ciklushoz képest a létszámuk 5 fővel csökkent. Éppen ezért a bizottságok az alábbiak szerint alakultak:

 

 • Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság

 • Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság

 • Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

A bizottságok munkája mellett nagyobb szerep jut az alpolgármester személyének is. Elsősorban a város kulturális életének felügyelete, a civilszervezetekkel történő kapcsolattartás, különböző marketing tevékenységek, és természetesen a polgármester helyettesítése lesz a feladata.

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége:

 

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szakapparátusa. Előkészítő, végrehajtó szerepe mellett közigazgatási, hatósági tevékenységet folytat. Ki kell emelni a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikációs szerepét is, ami nagyon fontos az itt élők, és az önkormányzati tevékenység között.

 

A Polgármesteri Hivatal a polgármester irányításával működik, jogszerűség betartásáért és a szakszerű munkavégzésért a jegyző a felelős.

 

A választási ciklus során törekedni kell arra, hogy szakmailag képzett, elsősorban szolgáltató hivatal alakuljon ki, az alábbi célkitűzésekkel:

 

 • Ügyfélközpontú ügyintézés a hivatal dolgozói részéről.

 • Szakszerű, folyamatos önképzés központi és hivatali segítséggel.

 • Az elektronikus ügyintézés elősegítése, a számítástechnikai park folyamatos korszerűsítése, az internetes oldalak bővítése a hivatali ügyintézés szempontjából.

 • A jól és szakszerűen végzett munka elismerése, annak érdekében, hogy az önkormányzati célok minél hatékonyabban megvalósuljanak.

 • Az esetleges központi hivatali struktúra átalakítása folyamán mindent el kell követni azért, hogy az állampolgárok hivatali ügyintézése rövidebb, nyugodtabb és minél olcsóbb legyen. Törekedni kell az elektronikus és a helyi ügyintézési formák kialakítására, fenntartására még úgy is, ha bizonyos térségi feladatokat is fel kell vállalni.

 

VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM

 

Füzesgyarmat város fejlesztése, fejlődése csak úgy biztosítható, ha tisztában vagyunk a város működésének, fejlődésének erősségeivel, ismerjük a gyengeségeit, és szembe merünk nézni azokkal a problémákkal, amik a fejlődést gátolják. Esélyt kell teremteni ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Valós igényekre és lehetőségekre alapozva kell meghatározni az önkormányzati és esetleges, egyéb gazdasági fejlesztéseket.

 

Törekedni kell a négy év alatt a teljes infrastruktúra kialakítására. Minden lehetséges eszközzel támogatni kell a munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, lehetőséget kell biztosítani új befektetők számára, az elképzeléseik megvalósítására.

 

El kell készíteni egy több évre szóló városfejlesztési koncepciót, ami alapja lehet egy új városrendezési terv elkészítésének, mivel a régi már nem felel meg a jelenkor követelményeinek. Több esetben már bizonyos fejlesztési lehetőségek gátjává is vált. El kell készíteni egy demográfiai helyzetelemzést, előrejelzést, különös figyelemmel a népességmegtartás szempontjaira.

 

Füzesgyarmat város hátrányai:

 

 • Füzesgyarmat Békés Megye északi csücskében fekvő település. A fővárostól, a megyeszékhelytől és a fejlettebb régióktól távolabb eső helység.

 • Logisztikai szempontból túl nagy hátrányban nem vagyunk, de szinte majdnem minden irányba elég rossz állapotú útjaink vannak. Ez visszaveti az idetelepülő vállalkozásokat.

 • A jól működő vállalkozások száma alacsony az országos és a megyei átlaghoz képest. A meglévő vállalkozások is kevés tőkével rendelkeznek, fejlesztési lehetőségük alig van.

 • A kisvállalkozások az adóterhek miatt sok esetben csak nagyon szűkös keretek között működnek.

 • Magas a munkanélküliség, az országos átlaghoz képest alacsonyak a munkabérek, ezekből kifolyólag magas az elvándorlási arány, főleg a fiatalok körében.

 • Az önkormányzati úthálózatunkban kevés az aszfaltozott (portalanított) utak aránya, még mindig vannak földútjaink, nehezen fogható meg egy sétáló utca kialakítása. Az átkelő országos főutak is lassan felújításra szorulnak.

 • A környék mezőgazdasági vállalkozásainak működése időnként kellemetlen szaghatással zavarják meg az itt lakók és az ide látogatók, pihenni vágyók életét.

 • Az önkormányzati építményeink aránylag nincsenek rossz állapotban, de egy új kultúrház építése, valamint az ESZI (Egyesített Szociális Intézmények) épületének felújítására szükség lenne, és a bölcsődének is helyet kell találni.

 

Füzesgyarmat város előnyei:

 

 • Füzesgyarmaton a környező településekhez képest stabil, kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás folyik. Ez köszönhető a potenciális adóbevételeknek. Ezáltal a település hitelképes, ami a fejlesztések elengedhetetlen feltétele.

 • Idegenforgalmi szempontból a helyzetünk a Kastélypark Fürdőnek köszönhetően jónak mondható. Ez csak akkor maradhat meg, ha ezt a létesítményt fokozatosan fejlesztjük.

 • Különböző fejlesztési elképzelésekhez a szükséges ingatlanok rendelkezésre állnak. A jelenlegi rendezési tervben az esetleges zöldmezős beruházások részére is van kijelölt terület, ami könnyen bekapcsolható a működő infrastruktúrába.

 • A szennyvízprogramunk megvalósításával majdnem teljesen realizálódik a város közműellátottsága, ami nem elhanyagolható eredmény lehet, ha okosan gazdálkodunk vele.

 • A település oktatási hivatali létesítményei megfelelő állapotban vannak, itt a négy éves ciklus alatt vélhetően csak az éves karbantartási feladatok jelentkeznek. 

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

 

Kimagaslóan kezelendő cél, hogy Füzesgyarmaton pezsgő gazdasági élet alakuljon ki annak érdekében, hogy minél több munkahely jöjjön létre. Ez a későbbiekben biztosítéka lehet az önkormányzat zavartalan működésének, az adófizetési és egyéb bevételi szempontból. A munkahelyek növelésével csökkenhet a szociális kiadások aránya is.

Ezzel párhuzamosan kell odafigyelni a képzett munkaerő biztosítására is, ez elsősorban az oktatáspolitika feladata. Kedvező adópolitikát kell kialakítani, amivel segíteni tudjuk a kisebb vállalkozások beindítását, működését az alábbiak szerint:

 

 • Munkahely teremtés önkormányzati támogatása a vállalkozói alapon keresztül, évente 10 millió forinttal.

 • Kis- és közepes vállalkozások számára telephely egység kialakítása a szükséges infrastruktúra csatlakozási lehetőségek biztosításával, lehetőség szerint ipari park keretében.

 • Önkormányzati vagyongazdálkodással és egyéb intézményi, lakossági szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaság létrehozása.

 • Szélesebb körű településmarketing program kialakítása, ami kiemelten kezeli a befektetési, és idegenforgalmi lehetőségek kiajánlását.

 • Kapcsolatokat kell kialakítani, illetve tartani a Füzesgyarmatról elszármazott vállalkozókkal. Minél több helyi vállalkozót kell bevonni az önkormányzati, valamint egyéb helyi beszerzések és fejlesztések megvalósításába, így több pénz marad a településünkön.

 • Elősegíteni, és esetenként koordinálni kell a mezőgazdasági vállalkozások termékpályássá tételét, a tömeges foglalkoztatás és a magasabb jövedelemnövekedés érdekében.

 • A közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében valódi, értékteremtő tevékenységet kell folytatni, ami emeli az ilyen jellegű munka értékét. Ilyen lehet a kertészet beindítása, vagy a különböző önkormányzati felújítások, karbantartási munkák, és a kisebb fejlesztési feladatok kivitelezése. Ezek végzésekor az itt dolgozók saját szakmájukban dolgozhatnak, vagy a képességeiknek megfelelő tevékenységet folytathatnak. 

 

KONKRÉT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK

 

Szennyvízcsatorna hálózat és a tisztítótelep bővítésének megépítése:

  

Jelenleg ez a város legnagyobb és legfontosabb beruházása. A fejlesztés lebonyolítása nagy odafigyelést igényel a beruházásban résztvevők számára. Nagyon fontos tényező a generálkivitelező kiválasztása, mivel egy ilyen jellegű és nagyságrendű beruházásban sok apró tartalék rejlik, aminek kiaknázása igen komoly előnyökkel is szolgálhat. Az alvállalkozói kör megválasztása nem érdektelen, mivel itt a helyi vállalkozások munkaerői is szerepet kaphatnak.

 

A beruházás megvalósítása további fejlesztési lehetőségekre is kihat, sőt a befektetők ide hozatalában is jelentős szerepe lehet. Környezet és belvízvédelmi feladatokat is megold, és az életminőség javulását is elősegíti.

 

Jelenleg a támogatási szerződés megkötése folyik: 1.870.699.040.-Ft támogatási összegre.

 

A központi támogatás biztosítása mellett oda kell figyelni a szükséges önerő előteremtésére is. Ennek érdekében a lakosság körében minden csatornán keresztül kommunikálni kell, hogy ez a beruházás értünk van, az egész település érdekében történik. Növelni kell a fizetési morált a Víziközmű Társulásban.

 

A Békés Megyei Vízművekkel egyeztetve minél alacsonyabb szennyvízdíjat kell megállapítani a víziközmű hozzájárulás fizetésének idejére.

 

A minél nagyobb rákötési százalék elérése érdekében különböző kedvezményeket és akciókat kell szervezni az üzemeltető bevonásával.

 

Szociális alapon egyedülálló idős emberek esetében közmunkásokkal, önkormányzati segítséggel biztosíthatjuk a csatornarendszerre való csatlakozást.

 

Egyéb fejlesztések, beruházások:

 

 • Folyamatban lévő beruházás a Baross-Klapka utcai útátvágás kivitelezése. A megvalósításához szükséges különböző szerződések megkötése megtörtént. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik közbeszerzés útján. A beruházás befejezésének határideje előre láthatóan 2011. október 31.

 • A szennyvízberuházás alatt, illetve után, a négy éves ciklus lezárásáig el kell érni, hogy Füzesgyarmaton minden utcában szilárd burkolatú út legyen.

 • A város több területén legyen játszótér, és ehhez kapcsolódó közpark. A város forgalmasabb területein az itt élők és az ide látogatók kényelmét szolgáló padokat, és a közterület tisztántartása érdekében szemetes kukákat kell elhelyezni.

 • Alkotóház létrehozása a megtervezettek szerint, a Kossuth-Árpád utca kereszteződésében. Megvalósítása után törekedni kell arra, hogy lehetőleg önfenntartó legyen a helyi termékek és szolgáltatások értékesítéséből, táboroztatásból, rendezvényből.

 • Új közlekedéstechnikai elemek építését kell kezdeményezni. A temetőnél új parkolóhelyeket kell kialakítani, a kerékpárút és a járdák felújításra szorulnak, valamint bővítést igényelnek.

 • Megfelelő pályázati lehetőségek esetén, a városközpont felújítását is szeretnénk valósítani.

 • Megvalósítható lehet a programszinten lévő Nagyér melletti központi pihenőpark és parkolórendszer kialakítása is.

 • Felújításra szorulnak a városháza udvarán lévő melléképületek. Pályázat esetén akár a pihenőparkkal együttesen is lehet kezelni.

 • Megfelelő pályázati kiírás esetén új Művelődési Ház építése a célunk.

 • Környezetvédelmi szempontból feltétlenül szükséges egy hulladékudvar kialakítása, ami adott esetben még munkahelyteremtő is lehet. Ez megoldaná a különböző komposztálható építési hulladék és egyéb felhasználható hulladékok elhelyezésének problémáját is.

 

TURISZTIKAI FEJLESZTÉS

  

Füzesgyarmat tekintetében ez kiemelten kezelendő fejlesztési feladat, hiszen településünk a térség turisztikai központja, így ez térségi szinten is kezelendő.

A már kialakult gyógyászati, idegenforgalmi egységek továbbfejlesztése rendkívül fontos, egyrészt a további fejlődés érdekében, másrészt több helyi vállalkozó, szolgáltató, munkavállaló léphet be a turisztikai, wellness szolgáltatásokba.

 

Itt nagy reményekkel nézünk az Új Széchenyi Terv elé, ami biztosíthatja a fejlesztések finanszírozását. Együttesen kell kezelni a Kastélypark Fürdő fejlesztését, például egy élmény komplexum kialakítását és a további önkormányzati szálláshelyek bővítését. A strand területéhez tartozó rendezetlen részen pihenő-sétáló park kialakítása a cél.

 

A strand területének bővítésekor feltétlenül ki kell alakítani egy rendezvényteret, ami különböző szabadtéri rendezvények lebonyolítására lesz alkalmas, megfelelő, kulturált, modern igényeket kielégítő környezetben.

 

Igényfelmérés után, a téli időszakban úszni vágyó itt üdülő, és helybeli vendégek részére az úszómedence, vagy az úszásoktatás biztosítása érdekében a tanmedence lefedése, téliesítése.

 

A kemping esetében meg kell vizsgálni az olcsóbb szálláshelyek biztosításának lehetőségét, mely létrejöhetne lakókocsik, sátrak beszerzésével.

 

Elő kell segíteni a Thermál Hotel Gara Gyógy- és Wellness Szálloda*** Gyógyászati egységének fejlesztési elképzeléseit is. Támogatni kell a falusi turizmus fejlesztését, a további önkormányzati szálláshelyek bővítését.

 

Ki kell ajánlani, illetve befektetőket kell szerezni azokra az önkormányzati ingatlanokra, ahol különböző turisztikai fejlesztéseket lehetne megvalósítani. Például a Kossuth u. 60. szám alatti önkormányzati ingatlanon egy panzió, vagy étterem építése, de a strand mögötti rendezetlen terület felhasználása is szóba jöhet, amire már korábban tanulmányterv is készült.

 

A megfelelő helyszín kiválasztása után, a lovas-turizmus fejlesztése érdekében, szándékunkban áll megnyitni a térség első lovardáját.

 

A Lenin utcától a városközpontig ki kell építeni a Kossuth utcát sétáló utca jelleggel.

A városunk egységes turisztikai arculatának kialakításával, és összehangolt marketing tevékenységgel kívánjuk hozzásegíteni a vállalkozásokat, hogy idegenforgalmi bevételeik növekedjenek.

 

Városunk polgárai számára biztosítani kell a mindennapokban jelenlévő rendet, közrendet, településrendet. A rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelő összehangolt munkájával, intézkedéseivel idejében ki kell szűrni a bűnözési cselekményre utaló elemeket.

 

Első intézkedésként létrehoztuk a közterület felügyelet intézményét.

A településünk frekventált helyein térfigyelő kamerák elhelyezését szorgalmazzuk.

 

Szociális támogatások, ellátások:

  

Füzesgyarmat város életében is az elmúlt időszakban végbement gazdasági változások kedvezőtlenül érintették és negatívan befolyásolták az itt élő emberek életkörülményeit. Jellemző az elszegényedés, a munkanélküliség, ami már alapjában véve meghatározza a település szociálpolitikáját. Éppen ezért a szociális támogatások nagyon fontosak számunkra. A központi költségvetésből kapott normatívákat továbbra is a szociálisan rászorultak részére kívánjuk eljuttatni, az általánosan igényelhető segélyekre helyezve a hangsúlyt.

 

 • Ismételten bevezetésre kerül a gyermekes családok részére a beiskolázási támogatás, gyermekenként 10.000.-Ft mértékben.

 • A nyugdíjasok részére a karácsonyi utalvány összegét 5.000.-Ft/fő-re emelni fokozatosan, négy év alatt.

 • A lehető legtöbb munkanélküli személy foglalkoztatását kívánjuk megoldani, ennek érdekében a közhasznú, közcélú munkaprogram maximális kihasználására törekszünk.

 • Elindítjuk a szociális földprogramot, ami enyhíti a munkanélküliséget és elősegíti a kisebb családi gazdaságok kialakulását.

 • Téli időszakban a rászorultak részére tűzifát, és esetleges élelmiszert próbálunk előteremteni annak érdekében, hogy senki ne maradjon éhesen, és ne fázzon.

 • Megfelelő állami támogatás esetén biztosítani kell a szociális bérlakás építési program feltételeit.

 • A fiatalok első lakáshoz jutását továbbra is biztosítjuk 500.000.-Ft erejéig.

 • Az otthoni betegápolást továbbra is támogatjuk.

 • Megfelelő befektető esetén magasabb szintű ellátást nyújtó szociális otthon letelepedését is elő kell segíteni. Meg kell vizsgálni egy esetleges anyaotthon létrehozásának lehetőségét is.

 • Támogatjuk az adósságrendezési program bevezetését (családsegítő, szociális munkás, életvezetési tanácsadás).

 

Oktatáspolitika: 

  

A helyi oktatási politikát a központi szabályozások mellett a mindenkori oktatási intézményvezetőivel és a szülők bevonásával kell meghatározni. Olyan oktatási és nevelési programot kell megvalósítani, ami biztosítja azt, hogy a füzesgyarmati gyerekek nem kerülnek hátrányba a máshol élőkkel szemben, sőt bizonyos tekintetben előnyt is élvezhetnek belőle.

 

Nagyon fontos tényezők lehetnek a helyi oktatás szervezésében az alábbiak:

 

 • Tehetséggondozás, tehetséges gyerekekkel történő különfoglalkozás, esetleg szakköri formában, akár reál, humán, vagy sportolói szinten.

 • Önállóságra, vállalkozói szemléletre való nevelés.

 • Jó erkölcsre való nevelés (a hitoktatás előtérbe helyezése).

 • Kiemelten kell kezelni a kevésbé teljesítő, hátrányos helyzetben lévő gyermekeket felzárkóztatásuk érdekében. Sok a problémás, papíros, valamilyen nehézségi problémával küzdő gyermek. Rájuk különösen nagyobb figyelmet kell fordítani a tanulószobai, illetve a napközis foglalkozásokon is. Ügyelni kell arra, hogy megfelelően szakképzett nevelői felügyelet mellett, elkülönített tanulószobában tanuljanak.

 • Az oktatás területén fontos tényezővé kell, hogy váljon a nappali tagozatos szakképzés megszervezése. Ez természetesen az igényeknek megfelelő szakterületeken jöhet létre.

 • A szakképzést folyamatosan, a felnőttképzés segítségével, a Szigeti Endre Szakközépiskolával közösen lehetne megszervezni.

 • Az intézmény fenntartási feladatok ellátása terén meg kell vizsgálni a hatékonyabb működési modell kialakítását. 

 

A város kulturális élete, civil szervezetek, nyilvánosság:

  

 • A város ilyen irányú tevékenységét a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény látja el.

 • Az évenként ismétlődő kulturális rendezvények megszervezése mellett a helyi népi értékeink,- és szokásaink megtartására, illetve a helyi civilszervezetekkel való együttműködésre kell törekedni.

 • Összehangolt rendezvénynaptár létrehozása szükséges.

 • A Könyvtár esetében gondoskodni kell az olvasói kör kiszélesítéséről, biztosítani kell a megfelelő választékot minden korosztály számára.

 • A településmarketingről, a nyilvánosság biztosításáról, az állampolgárokkal történő kapcsolattartásról már esett szó.

 • Az írott és elektronikus sajtó útján biztosítani kell a nyilvánosságot (például: testületi ülésekről közvetítés). A helyi újság - AMONDÓ - tartalmi megújulásával, szolgáltató honlap létrehozásával, a településünket érintő minden információ láthatóvá tétele a cél az itt élők és a leendő vendégeink számára. Ezek a tevékenységek az alpolgármester felügyelete alá tartoznak.

 

A város sportélete:

  

Füzesgyarmaton a sportolási lehetőségek különböző, működő szakosztályokon, valamint az iskolasporton alapulnak.

 

A sportlétesítmények adta lehetőségeket lényegesen jobban ki kell használni.

Fel kell újítani a sportpálya kiszolgáló létesítményeit, korszerű vizesblokk kialakítása elengedhetetlen.

 

Nagy gond, hogy a városunkban sem középiskolai, sem főiskolai szintű oktatás nincs, így a junior és a felnőtt versenysport fejlesztése csak nagyon nehezen valósítható meg.

 

Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a város sportéletét, de ez mindig az adott év finanszírozási lehetőségétől függ. Ennek elosztása az eredményességi mutatók alapján történjen.

 

A sportturizmus fejlesztése érdekében meg kell vizsgálni, egy műfüves futballpálya, és egy korcsolyapálya kialakításának lehetőségét.

 

Az idegenforgalmi lehetőségek bővítése érdekében befektetőt keresünk egy kalandpark kialakítása céljából. A Sárréti túraútvonalakhoz igazodva helyi túraútvonalakat kell tervezni, a turisztikai és a tömegsport rendezvények megszervezése érdekében.

  

Egészségügy:

 

Városunkban az egészségügy helyzete kielégítőnek mondható. A szolgáltatás a nemrég korszerűsített, teljesen akadálymentes egészségügyi központban történik. Az önkormányzat a törvény által előírt kötelezettségek mellett, a lakosság egészségügyi ellátásának alapvető érdekeinek zavartalan működését biztosítja. A rendelkezésre álló eszközök segítségével olyan szolgáltatásokat is biztosít a rászoruló betegek részére, amit más körülmények között csak hosszadalmas utazások árán tudnának igénybe venni. A városban az egészségügyi ellátás személyi feltételei biztosítottak, kiemelt feladat a ciklusban a fogorvosi ellátás megnyugtató rendezése. Az önkormányzat feladata az elért szolgáltatási szint megtartása, bizonyos területeken történő bővítése, az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek megteremtése.

  

Országos, megyei, térségi kapcsolatok:

  

Nem utolsó sorban egy gazdasági program összeállításakor gondolni kell az önkormányzatnak a kapcsolatok ápolására is.

 

Ez elsősorban egy bizonyos lobbi tevékenységgel is párosul, ami a településünk számára előnyös lehet. Ki kell használni a személyes és a szervezeti kapcsolatainkat is. Előnyt kell kovácsolni abból, hogy a megye első számú vezetője, a városunk országgyűlési képviselője. A városunk polgármestere pedig a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás elnöke.

 

Részt kell venni minden olyan társulásban, szövetségben, esetleges gazdasági-, kulturális-, vagy egyéb szervezésben, ami a városunk fejlődését elősegíti.

 

 

 

Füzesgyarmat, 2010. november 25.

 

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.