------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: : Műszaki ellenőri feladatok ellátása

2021. május 03. 16:15
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Műszaki ellenőri feladatok ellátása: 748/6/C/1 hrsz-ú (konyha) ingatlan belső felújítása, Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Műszaki ellenőri feladatok ellátása: 748/6/C/1 hrsz-ú (konyha) ingatlan belső felújítása, Füzesgyarmat Város Önkormányzata.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) pályázatot nyert „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyában, melyből a tulajdonában lévő belterület 748/6/C/1 hrsz-ú (5525 Füzesgyarmat Kossuth Lajos utca 7.) 777 m2 alapterületű, közétkeztetést megvalósító konyha ingatlanát kívánja felújítani.

A projekt megvalósításához, és a munkálatok teljeskörű ellenőrzéséhez az Önkormányzat építési műszaki ellenőrt alkalmaz, akinek szükséges biztosítani a szakági ellenőröket is (építménygépészet, építményvillamosság)

Feladata a beruházás megvalósítása tekintetében minden olyan tevékenység elvégzése, amelye a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozik.

 • A kivitelezés folyamán nyolcnaponkénti helyszíni műszaki ellenőrzés elvégzése.
 • Az előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése.
 • Az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
 • A hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóba való feltüntetése.
 • A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a megrendelő részére.
 • A munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
 • Az átadás – átvételi eljárás időpontjának kitűzése és a hozzá kapcsolódó meghívók kiküldése az érdekelteknek, illetve az eljárásban való részvétel
 • A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőség tanúsításának ellenőrzése.
 • A kivitelező által benyújtott számlák felülvizsgálata, azok jogosságának leigazolása és a kifizetésre való javaslattétel a megrendelő felé.
 • A műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul a megrendelő, vagy annak megbízottja tudomására hozni.
 • Műszaki szükségességből elrendelheti a pótmunkát a kivitelező felé, megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Pótmunkára előzőleg árajánlatot kér a kivitelezőtől, amit a megrendelővel jóváhagyat.
 • Kivitelezőtől csak I. osztályú munkát vesz át, esetleges nem I. osztályú munkára felhívja a Megrendelő figyelmét, és azt követően dönt a minőségi osztályba sorolás tekintetében, az érvénybe lévő szabvány szerint.
 • A kivitelezőtől az átadás-átvételekor átvett dokumentumokat, bizonylatokat, garanciajegyzékeket Megrendelőnek átadja.
 • A garanciális bejárás kitűzését kezdeményezi, érintett felek részére a meghívót kiküldi, a felmerült esetleges garanciális hibák listájával. A garanciális bejárást levezeti, esetleges hibák kijavításánál részt vesz, majd a hibák kijavítása után záró garanciális bejárást szervez meg amit ledokumentál.
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2021. május 12. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2021. május 12. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8. pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben.Az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatban: műszaki csoportvezető, telefonon: 06-20-543-3960: emailen: muszak@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Magyar Építész Kamara Online felületén lekérdezhető aktív státusz (ME-É)

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Időtartama: szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljeskörű elvégzéséig

Fizetési határidő: a feladatok teljeskörű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

 

Füzesgyarmat, 2021. április 29.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.