------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Uniós Pályázatok

Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója

2020. október 01. 15:35
 footer_3

Projekt címe: „Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója”
Projekt azonosítószám : TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója

Szerződött támogatás összege: 120.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: Füzesgyarmat Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztését valósítja meg. Ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető árkok helyreállítással, újak építésével, a meglévőek részbeni burkolásával, műtárgyak átépítésével érintett terület lehatárolásával Füzesgyarmat belterületén, a vízkárelhárítási terv 1. számú öblözet területén, az ingatlan-nyilvántartás szerint teljes mértékben önkormányzati tulajdonú, kivett közterület művelési ágú ingatlanon kívánjuk megvalósítani. A beruházással érintett utcák az alábbiak szerint alakulnak: Dózsa utcáról (hrsz.: 1505/1) haladva a Bem utca (hrsz.: 1656) végéig csatlakozva a lakatosszigeti csatornába (1-1-0), a Sas utca (hrsz.: 1468) jobb oldali árokrendszere, becsatlakozva a Tó utcán lévő baloldali (hrsz.: 1455) és az Akácfa utcán lévő (hrsz.: 1433) jobboldali árokkal. A Zrínyi utcai (hrsz.: 1427) kétoldali árokrendszer jobboldali árkába történik az Erkel utca (hrsz.: 1397) baloldali és Berzsenyi utca (hrsz.: 1381) jobboldali árokrendszerének a bekötése. A támogatási igény mértéke,: 120.000.000.- Ft. A tervezett projekt kiválasztásánál szempont volt a készülő városfejlesztési stratégia, ezen belül is az anti-szegregációs program. A KSH-tól kapott adatok alapján a Zrínyi és Sas utcák végei a füzesgyarmati szegregátum áttekintő térképén is megjelenik, ezért is fontos többek között a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása, megvalósítása. A beruházás keretein belül szükségessé válik teljesen új árok kialakítása, mert vannak utcák (szakaszok) ahol nincs árokrendszer. A meglévő árkok jelentős részének magassági és keresztmetszeti hiányosságai vannak, melyeket teljes szintezés és a beszakadt, nem megfelelő átfolyást biztosító kapubejárók elbontása után - külön vízjogi létesítési (kiviteli szintű) tervdokumentáció és jogerős létesítési engedély alapján – át kívánjuk építeni és beton anyagú meder burkoló elemek elhelyezésével. A megvalósítás során biztosítva lesz a meder esztétikus kialakítása, vízátfolyási paraméterek állandósítása, a karbantartási munkák gazdaságos elvégezhetősége, és más a medret érintő rongálási, eróziós hatások elleni védelme. Az újonnan létesülő és az átalakítandó árokrendszereknél fokozott figyelmet kívánunk fordítani arra vonatkozóan, hogy az ingatlanok (érintett területek) védelme meg legyen oldva, viszont a befogadó csatornahálózat terhelése optimális legyen nem pedig túlterhelt. Az elöntést előidéző tényezők következtében csak szikkasztó jellegű árkok megvalósítása nem lenne kedvező. A kiépítendő, tervező által javasolt beton burkolóelemek segítségével biztosítva lesz a burkolt árkokból történő elszivárgás is. A mély fekvésű, árkok nem lesznek teljes mértékben burkolva, csak a szükséges keresztmetszetű, „U” profilú árokelem kerül beépítésre, így az árok keresztmetszetének egy részén tud szikkadni (amennyiben a talajvíziszonyok engedik) is a csapadékvíz. Az elszámolható költségek keretein belül, a nem megfelelő átereszek és kapubejárók átalakítását, indokolt esetben teljesen új kapubejárók építését is el fogjuk a projekt keretében végezni. Ezen munkáknak előnye, hogy egységes, jó minőségű átereszek épülnek, biztosítva az árokrendszerek komplex működését és az ingatlanok biztonságos, megközelíthetőségét az árkok sérülése nélkül. A projektben szereplő utcák csapadékvíz elvezető rendszerinek elsődleges befogadója a Nagyéri-Vettréti csatorna, majd továbbhaladva a Kunérkerti csatorna, melyek már külterületen helyezkednek el. A befogadókról általánosságban elmondható, hogy viszonylag jól karbantartott rendszerek, várhatóan a projekt megvalósítása kapcsán átalakításuk nem válik szükségessé. Pozitív elbírálás esetén az 1. mérföldkőig kiviteli szintű engedélyes tervet készíttetünk, mely tartalmazni fogja a befogadói nyilatkozatokat, egyeztetéseket, valamint számításokat arra vonatkozóan, hogy a megvalósulás és fenntarthatóság lehetőleg kockázatmentes legyen. A projekt kapcsán hét mérföldkő került betervezése, a tervek elkészítésével kezdődően, a hetedik szoft tevékenység lezárásával befejezőleg. A projekt előkészítése során szem előtt tartottuk a terület-specifikus értékelési szempontoknak való megfelelést, így különösen a Békés Megyei Területfejlesztési programnak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------

2020. szeptember 24.  :

 
---------------------------------------------------------------
 
Szemléletformálás
 

 

---------------------------------------------------------------
 
 


ERFA

  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.