Projekttbla 4_1_1_

Aktuális hírek

TOBORZÓ

 
 
BUNTETESVEGREHAJTAS

TOBORZOIRODA KOMADI INFO BLOKKAL.[1] 

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Humán Szolgálat

TÁJÉKOZTATÓ

általános felvételi szabályok

hivatásos állományba vételhez

 

 

 

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:

 

A Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

 

 • aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább érettségi, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség) és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,
 • aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
 • akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
 • aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
 • aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint
 • akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.

 

A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges adatokat és tényeket a hivatásos állományba jelentkezőnek kell igazolnia eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával.

 

A rendvédelmi szervnél szolgálati viszony létesítésekor tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba csak az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki, aki az általános követelmények teljesülése mellett, államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik.

 

Alkalmassági vizsgálatok rendje

A vizsgálatot kérő szerv (bv. szerv) nyomtatványával (a korábbi és meglévő betegségeivel kapcsolatos tájékoztatást kérő), illetve a fizikai terhelhetőségről szóló igazolás formanyomtatvánnyal a háziorvost kell megkeresni. A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot.

 

Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A vizsgálatra a bv. szerv által kiállított megkereső kérelemmel, a jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívvel, egészségi és pszichikai alkalmasságot igazoló nyomtatványokkal, illetve a már meglévő dokumentumokkal kell menni. A pszichikai és egészségi vizsgálat szempontrendszerét a 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) melléklete tartalmazza.

 

Egészségi alkalmasság

Az egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok:

 

 • egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye,
 • hölgyeknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet,
 • hölgyeknél egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye,
 • egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye,
 • ideggyógyászati vizsgálat eredménye,
 • szemészeti szakorvosi lelet,
 • fül-orr-gégészeti és audológiai szakorvosi lelet,
 • fogászati szűrővizsgálat eredménye,
 • teljes körű labor vizsgálat,
 • EKG lelet,
 • a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire, jelenlegi egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi, eszközös vizsgálati lelet(ek), zárójelentés(ek).

 

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot az intézet alapellátó orvosa végzi.

 

Pszichikai alkalmasság

A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, intelligenciatesztek, papír alapú és műszeres figyelemvizsgálatok és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichikai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti. A pszichikai alkalmassági vizsgálatot a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja pszichológia szakmai csoportja végzi.

 

Fizikai alkalmasság

A fizikai alkalmasság megállapítása céljából 50 éves életkor alatt fizikai (erőnléti) állapotfelmérésen kell részt venni. Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmasság elbírálása szempontjából a vizsgálaton résztvevőket életkor alapján négy korcsoportba sorolja a tárgyévben betöltött életkor alapján:

 

 • korcsoport: 29 éves korig
 • korcsoport: a 30-35 éves kor között
 • korcsoport: a 36-40 éves kor között
 • korcsoport: a 41-49 éves kor között

 

Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmassági vizsgálaton résztvevőket – a korcsoportba történő besoroláson túl – a szolgálati beosztásuknak megfelelően alkalmassági kategóriába sorolja az ER 7. melléklete alapján.

 

A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák a következők

 

 • mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
 • hajlított karú függés
 • fekvenyomás
 • 4x10 m-es ingafutás
 • helyből távolugrás
 • hanyattfekvésből felülés
 • 2000 m-es síkfutás

 

Kifogástalan életvitel ellenőrzés

A vizsgálatot a Nemzeti Védelmi Szolgálat területileg illetékes szerve végzi. A hivatásos állományba jelentkezőről, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös háztartásban élő hozzátartozóról a bűnügyi nyilvántartó szerv valamennyi bűnügyi nyilvántartásából, továbbá a rendészeti szervek nyilvántartásaiból adatot igényelhet. A jelentkezőnek írásban kell hozzájárulnia személyes adatai és bűnügyi személyes adatai kezeléséhez, továbbá az életvitele kifogástalanságának ellenőrzése érdekében a felvételét megelőzően és a szolgálati viszony tartama alatti ellenőrzéséhez.

 

Az életvitel nem kifogástalan, ha

 • a jelentkező esetében fennállnak a Hszt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró körülmények,
 • a hivatásos állomány tagjával szemben bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen szabadságvesztés vagy közérdekű munka büntetést szabott ki, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal kényszergyógykezelését rendelte el, vagy
 • a jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátásának.

 

A felvétel iránti kérelemmel kapcsolatos követelmények

A hivatásos állományba kinevezést a hivatásos szolgálatra jelentkező kérelme alapján indult felvételi eljárás előzi meg. A kérelmet a kinevezésre jogosult vezetőhöz kell címezni, és ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a kérelmező részére szolgálati beosztás biztosítható vagy a beosztásba kinevezését tervezik.

 

A kérelemhez csatolni kell a hivatásos szolgálatra jelentkező

 • fényképes önéletrajzát,
 • motivációs levelét,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-bizonyítványainak másolatát.

 

Szakmai képesítési követelmények a sikeres felvételt követően

 • büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzettség (tiszthelyettesi beosztás),
 • rendészeti szervező szakképzettség (bv. szakirány) (tiszti beosztás)  

 

Ezen felül béren kívüli juttatásként évi 200.000-Ft. értékben biztosított cafetéria, továbbá ruházati utánpótlási ellátmány (ruhapénz). A szolgálatteljesítés alapján évente két alkalommal teljesítményjuttatásban részesíthető a hivatásos állománytag, továbbá 86%-ban megtérítésre kerül a munkába járási költség (MÁV, VOLÁN), magángépjármű esetében 9 Ft/km. Emellett albérlet támogatás, lakáscélú munkáltatói kölcsön is igénybe vehető, meghatározott feltételek mellett.

Komádi Város Önkormányzata meghatározott számban szolgálati férőhelyet is biztosít.

 

Elérhetőségek:

A toborzóiroda elérhetősége:

Cím: 4138, Komádi, Hősök tere 4.

Toborzótiszt: dr. Tibay Balázs bv. őrnagy

Telefon: 54/ 545- 035

E-mail:  komaditoborzas@bv.gov.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-16

Kedd: 8-18

Szerda 8-16

Csütörtök: 8-18

Péntek: 8-12

 

 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.