------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére

2022. április 12. 08:55
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére 2022. május 01-től augusztus 31-ig.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére 2022. május 01-től augusztus 31-ig.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Oláh Zoltán ügyvezető

Telefon: 06 20 429 8541

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Általános információk

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetését külső vállalkozó által kívánja megvalósítani, a nyári időszakban, 2022. május 01-től augusztus 31-ig.

 1. Elvárások, feladatok
 • egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
 • minőségi, a vendégek elégedettségét megcélzó szolgáltatást nyújtása
 • a büfé környezetének rendben tartása, az átadott eszközök felhasználása állagmegóvással
 • tisztasági, és hulladákkezelési követelmények betartása.
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legmagasabb bérleti díjjal ajánlatot adó ajánlattevő. Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor az ajánlattevők újbóli ajánlat tételére jogosultak. Az legmagasabb ajánlatot adó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg 1 havi nettó bérleti díj vonatkozásában, melyhez csatolnia kell bérleti díjra vonatkozó részletes ajánlatát is. Szintén csatolni szükséges egyéni vállalkozó esetén a működő vállalkozásra vonatkozó igazolást, jogi személyek esetén a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is pdf formátumban. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2022. április 20. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2022. április 20. 13 óra 00 perc

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott vételi ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legmagasabb bérleti díjat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel a legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban bérleti szerződést köt.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Bérleti szerződéssel kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. földszint 20. sz. iroda

telefonon: 20-429-8541

emailben: fuzesgyarmati.varosgazdalkodas@gmail.com

Ajánlatadás teljesítésével kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. emelet 7. sz iroda  

telefonon, a 30-365-9485

emailben: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse, illetve a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

Ajánlatkérő a bérleti szerződés megkötésének időpontjában a nyertest 1 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék elhelyezésére szólítja fel, melyet az ajánlatkérő abban az esetben használhat fel, ha a bérlő a bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét megszegi vagy a bérbeadónak kárt okoz.

 

Füzesgyarmat, 2022. április 11.

 

Oláh Zoltán
ügyvezető

 

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.