------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

TOP-5.2.1-15 KOMPLEX PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA FÜZESGYARMATON

2019. July 01. 16:30
 footer_3

Projekt címe: „KOMPLEX PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA FÜZESGYARMATON”
Projekt azonosítószám : TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00012

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: KOMPLEX PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA FÜZESGYARMATON

Szerződött támogatás összege: 43 496 542 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, a projekt eredményeként Füzesgyarmat hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt

Önállóan támogatható tevékenységek

1) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

1.1 Családi napok szervezése

A kis közösségek, és a család megtartóerejére épül a program, melynek célja a gyerekes családokkal életkészség program – negyedévente egy alkalommal

1.2 Hagyományőrző klub és táncház

Negyedévente klubfoglalkozások megszervezése, melynek célja, hogy a lakosok ismerjék meg saját kultúrájuk eredetét, a cigányság ősi hagyományait, szokás- és szimbólumrendszerét.

1.3 Innovatív konfliktuskezelési technika, kortárs-mediáció

 „Tanítsuk meg az ifjúságot konfliktust kezelni”

A kortárs-mediáció olyan alternatív vita-rendezési eljárás, amely az iskolai konfliktusok kezelésére szolgál.

1.4 Kultúrák közelítése - Roma Értékek Fesztivál

Roma Értékek Fesztivál bepillantást enged a cigányság mindennapi életébe, és a kulturális megértésen keresztül igyekszik közelebb vinni egymáshoz a különféle nemzetiségeket. Az érdeklődők megismerkedhetnek a roma kultúra sokszínűségével és egyediségével.

1.5 Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning

A tolerancia-erősítő, antidiszkriminációs képzés célja nem más, mint az, hogy a résztvevők felismerjék saját előítéleteiket és azokat megfelelően kezelni tudják.

2) Folyamatos szociális munka megteremtése

2.1 A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra

A szociális szakemberek felkészítése a terepmunkára, kiégés prevenció, folyamatos szakmai támogatás biztosítása. A settlement típusú szociális munka szakember feltételeinek biztosítása, szakmai stáb működtetése.

2.3 Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek

A projekt alapja a célcsoport bevonása és felkészítése a pályázatban tervezett fejlesztő munkára, közösségi tevékenységre.

2.4 Folyamatos, terepen végzett szociális munka biztosítása

Háztartásvezetés

Háztartási ismeretek, családszervezési és életvezetési tanácsadás biztosításán keresztül a rossz költekezési szokások megváltoztatása, az egyének és családok önálló életvezetési, háztartásgazdálkodási képességeinek fejlesztése.

3) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére

3.1 Foglalkoztatók érzékenyítése

 1. a) A munkáltatók érzékenyítése, aktivitásuk növelése, elköteleződésük erősítése a projekt iránt. A tájékoztatás munkaerő-piaci szakember bevonásával történik, feladata a foglalkoztatók megkeresése, a munkaerő kiajánlása, a munkáltatói igények felmérése.
 2. b) Munkáltatók részére sokszínűségi, érzékenyítő tréning biztosítása

A helyi szolgáltatók, főbb társadalmi és gazdasági szereplők szemléletformálása

3.2 Közösségi kertekben való munkavégzés

Az önkormányzat által alapított Szociális szövetkezet közreműködésével közösségi kertekben történő kerti munka.

3.3 Biogazdálkodó képzés

A biogazdálkodás olyan gazdálkodási forma, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon alapul, a szintetikus műtrágya és növényvédő szerek mellőzésével.

 

4) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

Az akcióterületen élő fiatalok beilleszkedését, felzárkózását segítő programokat kíván az önkormányzat a projekt időtartama alatt megtartani. A programok célcsoportjai 0-14 éves korosztály, elsősorban az akcióterületen, másodsorban a város egész területén élő gyermekek.

Szakmai tartalom:

4.1        Játszóház

A foglalkozások vezetését, a gyermekek felügyeletét a településén élő, szakmai tapasztalatokkal szakemberek látják majd el minden hét csütörtökén 15.00 órától 18.00 óráig.

Cél: a gyermekek napközbeni szabadidős tevékenységének biztosítása az általunk kialakított játszóházban. Főként hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik bevonása a cél, akiknek nincsen lehetőségük ilyen foglalkozásokon részt venni.

4.2        Baba-mama klub

Cél: a család, a gyermekvállalás, mint érték közösségi "üggyé" váljon. A családok, a leendő családok a klubokon keresztül kerüljenek egymással kapcsolatba, erősödjön a helyi összetartás a helyi családok és lakosok között, és különböző témákban szakemberek interaktív előadással, valamint tanácsadással segítsék a családok ismereteinek bővítését. A klub negyedévente kerülne megrendezésre, összesen 12 alkalommal.

4.3        3-14 éves kor problematikái és megoldási kísérletei a drámapedagógia eszközeivel

A 0-14 éves kor közötti gyermekek más-más szakaszában járnak ennek a tanulási folyamatnak, ezért korcsoportok szerinti bontásban, összesen hat alkalommal várják a gyermekeket.

4.4        Iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok

-            Iskolai mentor

-            Korrepetálás

-            Társas kuckó

4.5        Nyári napközi

4.6        Öko játszópark

4.7        Alkotóműhely

4.8        Állatos programok

 

 1. Törekvés az egészség fejlesztésére

Célcsoport: szegregátum lakossága, Füzesgyarmat lakossága. Az egészségtudatos magatartás kialakításának lehetséges színterei a család, a lakóhely, a munkahely, az oktatási-nevelési intézmények, a helyi közösségek, érintettjei pedig a teljes közösség.

A programok kidolgozásánál igyekeztünk figyelembe venni a település korlátozott anyagi helyzetét, és erősen támaszkodni a már rendelkezésre álló infrastrukturális eszközökre, és humán erőforrásokra.

Szakmai tartalom

5.1        Szív-érrendszeri betegségek megelőzése, szinten tartása

5.2        Mentális, pszichés betegségek megelőzése, sikeres kezelésének elősegítése

5.3        Táplálkozási és életmód tanácsadás

5.4        Prevenciós iskolai előadások (12-14 éves kor kényes, kényelmetlen témái)

 

 1. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

6.1        A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés megkönnyítése

Szakmai tartalom: A szociális esetmenedzserek az egyéni fejlesztési terv elkészítésekor tárják fel azokat a problémákat, amelyből kiderül, hogy a célcsoporttagok esetében milyen beavatkozás szükséges, milyen hatósági szolgáltatások nyújtására van szükség.

6.2        Adósságkezelési szolgáltatás biztosítása

Szakmai tartalom: Adósságkezelés külső szolgáltató bevonásával, és adósságkezelési tanácsadó kiképzése a szociális esetmenedzserek közül (2 fő) A háztartás gazdálkodási tevékenységének áttekintése.

 

 1. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Bűnmegelőzési, közbiztonság javítását célzó, kábítószer veszélyeit bemutató rendezvény

Bűnmegelőzési programcsomag

7.1. Közlekedésbiztonsági programok

- Közlekedésbiztonsági képzés gyermekeknek

- Közlekedésbiztonsági vetélkedő:

7.2. Bűnmegelőzési program

- Bűnmegelőzési csoportfoglalkozások

 

Önállóan nem, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. Nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek megvalósítása.

 1. Közösségfejlesztő program végrehajtása

-            előadás keretein belül: tájékoztatjuk az érdeklődőket a szelektív hulladékgyűjtés módjáról és részleteiről, illetve a levegővédelem fontosságáról. (3. év közepén 1 előadás)

-            közterület gondozása folyamatosan közmunkásokkal és önkéntesek bevonásával zajlik, úgy mint:

 1. Parkfenntartás
 2. Köztisztaság

-            parlagfű mentesítés

-            virágültetés és szemétgyűjtés

-            Energiahatékonysági tanácsadás

Lakossági fórumok szervezése (2 alkalom).

Szakmai tartalom: A projekthez kapcsolódóan az szegregátumból kiköltöztetés is tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, ezért a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése tervezett.

 

A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában és a 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése:

Füzesgyarmat Integrált Településfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik, a projekt keretében vállalja, hogy kidolgozza azt.

A projekt akcióterülete a 2007-2013-as időszakban a ROP keretében szociális célú városrehabilitációs célra támogatást nyert projekt akcióterülete.

A beruházás konzorciumi együttműködésben valósul meg és az egyik konzorciumi partner – Ösvény Esélynövelő Alapítvány – több mint 8 éves egészségügyi és a szociális területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

A fejlesztés a TOP-4.3.1 felhívásban tervezett infrastrukturális beavatkozásokhoz kapcsolódik, a szegregátumban élő integrált területre költöztetése tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz a beavatkozási területen a költözők befogadását segítő akciókat (lakossági fórum).

 

A projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése:

1.1 Az alábbiakban bemutatásra kerül a pályázat illeszkedése a megyei területfejlesztési programokhoz és a vonatkozó indikátoraihoz:

A „Területspecifikus melléklet” alapján jelen fejlesztési projekt "Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Program" című dokumentumban nevesített "Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között" stratégiai cél részcéljaihoz több pontban illeszkedik, amelyek az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

 1. humán fejlettségi index javítása:

Jelen pályázat következő tevékenységei illeszkednek ehhez a részcélhoz:

 1. Roma Értékek Fesztivál: a rendezvényen kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, amelynek keretében a résztvevők találkozhatnak olyan sikeres roma emberekkel, akiknek a pályája példaként szolgálhat mindenki számára, amely egyértelműen humán fejlettségi index javítását eredményezheti.
 2. Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning: a tolerancia-erősítő, antidiszkriminációs képzés célja nem más, mint az, hogy a résztvevők felismerjék saját előítéleteiket és azokat megfelelően kezelni tudják. Ez a felismerés és kezelés segít abban, hogy a program résztvevői képesek legyenek az előítéletek és sztereotípiák leküzdésére, nézőpontbeli különbségek felismerésére és megértésére és ezek konstruktív módon való kommunikációjára, képesek legyenek elfogadni a társadalom sokszínűségét és elősegíteni a társadalmi kohézió megteremtését.
 3. Biogazdálkodó képzés: a tanfolyamon a hagyományos illetve a korszerű biogazdálkodó eljárásmódokkal ismerkednek a szegregátumból származó résztvevők, melyek segítségével környezetre, valamint egészségre káros anyagokat illetve technológiákat elhagyva termelhetnek eredményesen.
 4. Öko játszópark: környezettudatos nevelés és játszva tanulás egyben. Az egyedi játékparkban a gyerekek játszva ismerhetik meg a környezetüket, a természetet, a növény és állatvilágot. A környezet valódi védelméhez, természeti erőforrásaink előrelátó beosztásához felelősségteljes, tudatos gondolkodásra van szükség.Bármilyen változást elérni szokásainkban, váltani jól berögződött szemléletünkön, csak a környezethez való megváltozott hozzáállásunkkal lehet. Legnagyobb esélye erre a most felnövekedő generációnak lehet, a jövő az ő kezükben van. A tanulást nem lehet elég fiatalon elkezdeni, a gyermekek nagyon fogékonyak, nyitottak és formálhatóak. Ezt kihasználva a mi felelősségünk a megfelelő tudás és az új, környezettudatos gondolkodásmód átadása, megtanítása. Így ez a program hatással lehet a szegregátumban élő szülők és gyermeik fejlettségének javítására.
 5. szegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek arányának csökkentése

Jelen pályázat következő tevékenységei illeszkednek ehhez a részcélhoz:

 1. Családi napok szervezése: A rossz életkörülmények átörökítése, az életvezetési családi problémák állnak többnyire az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség hátterében. A szülők életmódja jelentősen befolyásolja a gyermekek életmódját, gondolkodását, azaz jövőjét. Emellett a generációk közötti kommunikáció sem megfelelő. A családi életre nevelés során a családok többrétű funkcióit (biológiai, gazdasági, egészségvédő, regeneráló, nevelő, szocializáció) és az ezen funkciókból eredő tevékenységeket, társadalmi elvárások kerülnek bemutatásra. A program során hangsúlyozásra kerül, hogy a család meghatározza gyermekeik viselkedését, érzelmi kapcsolatait, értékrendszerét és a szexuális élethez való viszonyukat is.
 2. Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning: az előző részcélnál is bemutatott tréning nem csak a humán fejlettségi szint javításához járul hozzá, hanem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek arányának csökkentéséhez is, hiszen a társadalmi kirekesztettség is enyhülhet ez által.
 3. Foglalkoztatók tájékoztatása: A tájékoztatás munkaerő-piaci szakember bevonásával történik, feladata a foglalkoztatók megkeresése, a munkaerő kiajánlása, a munkáltatói igények felmérése. A tevékenység célja az alacsony foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező, alapvetően szakképzettséggel nem rendelkező célcsoport munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása és fejlesztése. Ez a tevékenység egyértelmű pozitív hatással lehet a szegénység és a társadalmi kirekesztettség arányának csökkentésére.
 4. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés megkönnyítése: kialakításra kerül majd egy helyiség, ahol lehetővé válik a számítógép és internet használat a szegregátum lakossága számára. A lényege az, hogy nem az ügyfél megy a szolgáltatáshoz, hanem a szolgáltatást visszük az ügyfélhez. Ügyfélkapu ügyintézés, munkalehetőség keresése, önéletrajz írása, tömegközlekedési menetrend használata stb. Ez a szolgáltatás egyfelől a társadalmi kirekesztettség csökkentéséhez járul hozzá, illetve például sikeres álláskeresés esetén a szegénység arányának csökkentéséhez is.
 5. szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása

Jelen pályázat következő tevékenységei illeszkednek ehhez a részcélhoz:

 1. A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra: szociális szakemberek módszertani fejlesztése, hogy ezáltal képesek legyenek arra, hogy a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városrészben élő, komplex problémákkal küzdő emberek társadalmi integrációját elősegítsék.
 2. Biogazdálkodó képzés: a tanfolyamon a hagyományos illetve a korszerű biogazdálkodó eljárásmódokkal ismerkednek a szegregátumból származó résztvevők, melyek segítségével környezetre, valamint egészségre káros anyagokat illetve technológiákat elhagyva termelhetnek eredményesen.
 3. Játszóház: cél a gyermekek napközbeni szabadidős tevékenységének biztosítása az általunk kialakított játszóházban. Főként hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik bevonása a cél, akiknek nincsen lehetőségük ilyen foglalkozásokon részt venni. A gyerekeknek nyújtott szolgáltatások által a szülőket is hatékonyabban sikerül bevonni, megnyerni programjainknak. A szülőket abban kívánjuk segíteni, hogy e szolgáltatás igénybevétele alatt ügyeiket intézhessék.
 4. Alkotóműhely: számos olyan gyerek van a gyerekek között, akik hétvégén nem találják a helyüket, nem tudják szabadidejüket hasznosan eltölteni. A „lézengés”, a haszontalan időtöltés adja azokat a helyzeteket, amikor ezek a gyerekek engednek a csábításnak, és törvénybeütköző cselekedeteket hajtank végre. Az idő hasznos, a gyerekek tehetségére épülő eltöltésének megszervezése elkerülhetővé teszi a gyerekek deviáns magatartásának kialakulását, sőt a társadalom értékeinek elfogadását segíthetjük. Ez a program a szegregátumban élő szülőket is segíti, illetve a gyerekeknek is új lehetőséget (szolgáltatást) nyújt.
 5. Szív-érrendszeri betegségek megelőzése, szinten tartása: a program keretében szervezett laborvizsgálatokkal segíteni szeretnénk a szív- és érrendszeri betegségek korai diagnózisában, ezen betegségek számának csökkentésében, illetve megfelelő kezelésének tudatosítása
 6. Mentális, pszichés betegségek megelőzése, sikeres kezelésének elősegítése: a program célja, hogy a mentális betegségekkel küzdők gyógyulását elősegítése, a depresszió és szorongásos zavarok előfordulását csökkentése. Ezzel a szolgáltatással szorongásos, depressziós panaszokkal, életvezetési problémákkal küzdők, egyéni, párkapcsolati, családi krízisben lévő lakosoknak tudunk segíteni majd.
 7. Adósságkezelési szolgáltatás biztosítása: ezzel az egyedülálló szolgáltatással a szegregátum lakosságát kívánjuk segíteni például a közüzemi szolgáltatói kedvezmények igénylésében való közreműködéssel (részletfizetési megállapodás, fizetési halasztás, az ügyféllel szemben intézett eljárások felfüggesztése, és megszüntetése). Szakembereink segítségével lehetőségük lesz a célcsoport tagjainak a háztartás gazdálkodási tevékenységének áttekintésére, a bevételi és kiadási oldal összhangjának megteremtésére és ezáltal remélhetőleg a háztartásuk gazdasági helyzetének fellendítésében.
 8. közösség építés

Jelen pályázatban több olyan klubszerű tevékenységet terveztünk, amelyek illeszkednek ehhez a részcélhoz:

 1. Családi Napok szervezése
 2. Hagyományőrző klub és táncház: negyedévente klubfoglalkozások megszervezése, melynek célja, melynek célja, hogy a lakosok ismerjék meg saját kultúrájuk eredetét, a cigányság ősi hagyományait, szokás- és szimbólumrendszerét. A táncház során mind roma és nem roma származású, akció területen és a város egészében élő érdeklődőkre lehet számítani, amelynek erősen közösségépítő hatása lesz a lakosságra.
 3. Roma értékek fesztivál
 4. Baba-mama klub: a gyermekek napközbeni szabadidős tevékenységének biztosítása az általunk kialakított játszóházban. Főként hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik bevonása a cél, akiknek nincsen lehetőségük ilyen foglalkozásokon részt venni. A gyerekeknek nyújtott szolgáltatások által a szülőket is hatékonyabban sikerül bevonni, megnyerni programjainknak. A szülőket abban kívánjuk segíteni, hogy e szolgáltatás igénybevétele alatt ügyeiket intézhessék.
 5. Zöldprogram: A fejlesztési terület körül élő lakók környezetük iránt érzett felelősségét, továbbá a lakhelyükhöz történő vonzódást olyan programok képesek növeli, melyek közvetlen szólítják meg a lakosokat és egységes (nem anyagi jellegű) szerepvállalásra is ösztönzi őket. Az ilyen programok által fokozódik a lakótársak együttműködési képességének színvonala, mely számos pozitív hatást indukál a városközpont lakóterület későbbi életében. A városközpont rehabilitációja a fizikai beavatkozások mellett úgy válhat komplex programmá, ha a lakóközösség is „fejlesztésre” kerül, azaz közösségi célok együttes megvalósításán keresztül növekszik a lakóközösség együttműködési készsége és a lakókörnyezetük iránti felelősségérzet. A program konkrét célja a fizikai beavatkozások környezetének zöldfelületi fejlesztése.

A fentiek alapján látható, hogy jelen pályázat a "Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Program" című dokumentumban nevesített "Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között" stratégiai céljainak több részcéljához is illeszkedik és tevékenységeivel hozzájárul annak megvalósulásaihoz.

 

2.1 A fejlesztést a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban - Szeghalmi járás - kívánja a konzorcium megvalósítani.

2.3 A fejlesztést a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről - alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településsel (Darvas, Biharnagybajom, Kertészsziget) közigazgatásilag határos településen kerül végrehajtásra.

 1. Ebben pontban kerül bemutatásra, hogy jelen pályázat a Mezőkovácsházi Járási Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (a továbbiakban: MJFS) és a Sarkadi Járási Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (a továbbiakban: SJFS) mely célrendszereihez illeszkedik kiemelten a következő tevékenységeivel:

MJFS és SJFS céljaihoz való illeszkedés

             Az MJFS és SJFS következő céljaihoz illeszkedik a megvalósítandó beruházás. Tekintettel arra, hogy az illeszkedő tevékenységek nagy része a "Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Program" című dokumentumban nevesített "Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között" stratégiai cél részcéljaihoz való illeszkedésénél már bemutatásra került, ezért csak az ott be nem mutatott tevékenységek esetén indokoljuk részletesebben az illeszkedés módját:

 1. Piacképes tudás átadása

-            A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra: a settlement típusú szociális munka alapja, hogy a szakemberek módszertani felkészültsége magas fokú legyen, széles eszköztárral rendelkezzenek, ettől függ részben a munka hatékonysága és a projekt sikeressége. A szociális szakembereknek képesnek kell lenniük arra, hogy a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városrészben élő, komplex problémákkal küzdő emberek társadalmi integrációját elősegítsék.

 

 1. Környezetterhelés csökkentése

-            Zöldprogram: a fejlesztési terület körül élő lakók környezetük iránt érzett felelősségét, továbbá a lakhelyükhöz történő vonzódást olyan programok képesek növeli, melyek közvetlen szólítják meg a lakosokat és egységes (nem anyagi jellegű) szerepvállalásra is ösztönzi őket. Az ilyen programok által fokozódik a lakótársak együttműködési képességének színvonala, mely számos pozitív hatást indukál a városközpont lakóterület későbbi életében.

Ezen programon belül tervezett akciók:

?           szelektív hulladékgyűjtésről és levegővédelem fontosságáról előadás tartása;

?           közterület gondozása (parkfenntartás; köztisztaság);

?           parlagfű mentesítés;

?           virágültetés és szemétgyűjtés;

?           energiahatékonysági tanácsadás.

-            Biogazdálkodó képzés

-            Öko- játszópark

 

 1. Munkaerőpiaci lehetőségek javítása

-            A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra

-            Foglalkoztatók tájékoztatása

 

 1. Helyi identitás erősítése

-            Hagyományőrző klub és táncház

-            Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek

 

 1. Antiszegregáció

-            Hagyományőrző klub és táncház

-            Hagyományőrző klub és táncház

-            Roma értékek fesztivál

-            Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning

 

 1. Gyermekvállalási hajlandóság arányának növelése

-            Családi Napok szervezése

-            Baba-mama klub

-            Játszóház

-            Nyári napközi

 

 1. Elvándorlás mérséklése:

-            Családi Napok szervezése

-            Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek

 

 1. Térségbeli hátrányok felszámolása:

-            A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés megkönnyítése

-            Adósságkezelési szolgáltatás biztosítása

 

A továbbiakban bemutatjuk, hogy a beruházás hogyan reagál a MJFS/SJFS SWOT elemzésének gyengeségeire és erősségeire. A stratégiákban a főbb folyamatokat és elemeket (társadalom, intézményi rendszer, gazdaság, természet és környezetvédelem) összetettségük miatt külön vizsgálták, így az illeszkedés bemutatása során megnevezzük az érintett elemeket, ahol beavatkozás történik majd a pályázat során:

 1. Társadalom elemnél a lehetőségek között szerepel az antiszegregáció és a kisebbség, amelyek kapcsán jelen pályázat a következőképpen nyújt segítséget ahhoz, hogy ráépítve ezen tevékenységekre a SWOT erősségek kihasználhatóak legyenek. Három olyan tevékenységet kívánunk megvalósítani, ami a szemléletformáláshoz hozzájárul:

- A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra

- Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning

- Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek

 

2.Intézményi rendszer elemnél a gyengeségek között szerepel a Hivatalok korlátozott elérhetősége, amelynek mérsékléséhez, esetleges megszüntetéséhez jelen pályázat a következő tevékenységével járul hozzá:

- A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés megkönnyítése

 1. Gazdaság elemnél a gyengeségek között szerepel a foglalkoztatási kapcsolatok hiánya, amelyhez jelen pályázat a következő tevékenységével járul hozzá:

- Foglalkoztatók tájékoztatása

4.Természet és környezetvédelem elemnél a lehetőségek között szerepel a szemléletformálás, amelyben jelen pályázat a következőképpen nyújt segítséget ahhoz, hogy ráépítve ezen tevékenységekre a SWOT erősségek kihasználhatóak legyenek. Három olyan tevékenységet kívánunk megvalósítani, ami a szemléletformáláshoz hozzájárul:

- Zöldprogram

- Biogazdálkodó képzés

- Öko- játszópark

2.5 A tervezett program a 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú városrehabilitációra támogatást nyert projekt (DAOP-5.1.1-12-2013-0001) akcióterületén kerül megvalósításra.

3.2 Ebben pontban kerül bemutatásra, hogy jelen pályázat tevékenységei a működési terület szerinti Helyi Akció Csoport Helyi Fejlesztési Stratégia (HACS HFS), azaz a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia, mely célrendszereihez illeszkedik:

HFS céljaihoz való illeszkedés: mivel az illeszkedő tevékenységek nagy része a fentebbi stratégiák, stratégiai céljainak részcéljaihoz való illeszkedésénél már bemutatásra került, ezért csak az ott be nem mutatott tevékenységek esetén indokoljuk részletesebben az illeszkedés módját:

1.Helyi életminőség javítása a településkép javításával, a           rekreációt biztosító közösségi terek kialakításával, hagyományőrző rendezvények lebonyolításával:

a.)Családi Napok szervezése

b.)Hagyományőrző klub és táncház

c.)Roma értékek fesztivál

d.)Baba-mama klub

2.A civil társadalom közösségépítő, értékteremtő tevékenységének támogatása:

a.Családi Napok szervezése

b.Hagyományőrző klub és táncház

c.Roma értékek fesztivál

d.Baba-mama klub

e.Zöldprogram

3.Partnerségek ösztönzése és a helyi érzékenység növelése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése:

a.Foglalkoztatók tájékoztatása

b.Tolerancia-erősítő és antidiszkriminációs tréning

c.Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek

d.A programban résztvevő szakemberek felkészítése a settlement programra

A továbbiakban bemutatjuk, hogy a beruházás hogyan reagál a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület HFS SWOT elemzésének gyengeségeire és erősségeire. A stratégiákban az illeszkedés bemutatása során megnevezzük az érintett területet, ahol beavatkozás történik majd a pályázat során:

Gyengeségek mentén illeszkedés, amely egyben a Stratégia egyik Társadalmi Problémájára reagál és hozzájárul a megoldásához.

 1. Demográfiai, képzettségi helyzet/problémák

- alacsony iskolai végzettségűek, és nem megfelelő iskolai végzettségűek magas száma:

Iskolai mentor: a mentorok személyiségükkel, értékrendjükkel, odafigyelésükkel, tudásukkal, tapasztalataikkal, elősegíthetik a tanulási és/vagy egyéni életvezetési problémákkal küzdő tanulóknál a beilleszkedést. A mentorálás lehetőséget teremt arra, hogy az azon belül szerzett élmények, tapasztalatok, viselkedésmódok, ismeretek összessége a rejtett tanterv részeként hatást gyakoroljon tanulóinkra. A mentor tevékenysége e programban, ahol a személyre szabott egyéni fejlesztés a cél, a tanulás segítésére szolgál, hogy a tanuló életmódját, a kultúrához, az életen át tartó érdeklődéshez, ismeretszerzéshez való kapcsolatát is befolyásolni tudja a mentora. Fontos feladat a reális önkép kialakításának segítése, mivel ez befolyásolja a célok helyes meghatározását, továbbtanulás esetén az oktatási intézmény megfelelő kiválasztását, az ottani sikeres tanulói életutat munkába állás esetében pedig a helyes attitűd, a motiváció a reális önképpel záloga annak, hogy megfelelően kezdhessék el a kilépők a munkahelykeresést.

 1. Gazdaság

- alacsony foglalkoztatottság és jövedelemszint:

Foglalkoztatók tájékoztatása: A munkáltatók érzékenyítése, aktivitásuk növelése, elköteleződésük erősítése a projekt iránt. A tájékoztatás munkaerő-piaci szakember bevonásával történik, feladata a foglalkoztatók megkeresése, a munkaerő kiajánlása, a munkáltatói igények felmérése. A tevékenység célja az alacsony foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező, alapvetően szakképzettséggel nem rendelkező célcsoport munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása és fejlesztése.

Erősségek mentén illeszkedés:

1.hagyományokra épülő, a települések életében nagy jelentőséggel bíró kulturális és szabadidős rendezvényekCsaládi Napok szervezése

Hagyományőrző klub és táncház

Roma értékek fesztivál

3.3 A fejlesztés "A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól" szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő településen, Füzesgyarmaton valósul meg.

3.4 Jelen fejlesztésben az önkormányzat által alapított Szociális szövetkezet közreműködésével valósul meg a közösségi kertekben történő kerti munka - közösségfejlesztést célzó program.

3.5 Az akcióterületen infrastrukturális beruházások is tervezettek, mely a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati felhívásban kerül benyújtásra.

4.1 Jelen fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, és konzorciumi tag egy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás, a Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.

4.2 A fejlesztés által érintett település (Füzesgyarmat) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább egy jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei településről (Bucsa) közúton 25 km-en belül (19,8 km) elérhető, illetve a beruházással érintett település (Füzesgyarmat) és a jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei település (Kertészsziget) szomszédos települések (közigazgatási határaiknak van közös szakasza).

4.3A fejlesztés megvalósulásával 4 fő szociális munkás foglalkoztása tervezett.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:      2022 . év 09. hó 30. nap

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00012

 

 

 
---------------------------------------------------------------

 2018. december 14. :

 
---------------------------------------------------------------
 
 


ERFA

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.