------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

TOP-1.1.1-15 Füzesgyarmati Vállalkozói Park kialakítása

2020. September 25. 10:25
 footer_3

Projekt címe: „Füzesgyarmati Vállalkozói Park kialakítása”
Projekt azonosítószám : TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012

 

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: „Füzesgyarmati Vállalkozói Park kialakítása”

Szerződött támogatás összege: 450.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.1.1-15 jelű, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhíváson sikeresen pályázott, TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 azonosító számon. A Támogató döntése alapján az önkormányzat vissza nem térítendő 450.000.000 Ft támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A beruházás elsődleges célja az volt, az Önkormányzat növelni tudja Füzesgyarmat gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztését és biztosítsa az ehhez szükséges helyi feltételeket, a kapcsolódó infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatásával.

A projekt további céljai között szerepelt Füzesgyarmaton a vállalkozói aktivitás növelése, a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások működéshez szükséges telephelyek kialakításához szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a város és a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, korszerű és modern vállalkozói környezet kialakítása, vállalkozás segítő szolgáltatások nyújtása. A célok eléréséhez Füzesgyarmat Város Önkormányzata a város területén található, Nyugati Vállalkozói Park jobb elérhetőségét megteremtő szilárd útburkolat kiépítését (összesen több mint egy kilométer út kialakítását) és egy 100 m2-es csarnok megépítését valósította meg. A projekt keretében 4,7 ha ipari terület fejlesztése valósult meg.  

Az út megfelelő kiépítésére az önkormányzati iparterületek és a nyugati iparterületeken található gazdasági szervezetek igényei miatt volt szükség. A nyugati iparterületekre már betelepült vállalkozások által lebonyolított gépjármű forgalom elterelésére mind a lakosság részéről, mind a vállalkozások részéről jelentős igény merült fel.

A Csarnoképület a településen található gazdasági társaságok számára került kialakításra.

 

Tájékoztatás: A projekt átdolgozásra kerül, melyre Füzesgyarmat Város Önkormányzata szerződés módosítást kezdeményezett!

 

A projekt célja Füzesgyarmaton a vállalkozói aktivitás növelése, a gazdaság élénkítése, növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások működéshez szükséges telephelyek kialakításához szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a város és a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, korszerű és modern vállalkozói környezet kialakítása, vállalkozás segítő szolgáltatások nyújtása. A célok megvalósításához a pályázó Füzesgyarmat Város Önkormányzata a város külterületén található, 0324 helyrajzi számú, 3,6719 hektáron elterülő iparterületen kívánja kialakítani a Füzesgyarmati Vállalkozói Parkot.

A projekt szakmai-műszaki tartalma, a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek:

Jelenlegi állapot:

Az ingatlanon az 1970-es évekig téglagyár működött, majd a Vörös Csillag MGTSZ telephelyéül szolgált. A mára már használaton kívüli területen a több, jellemzően teljesen leamortizálódott épületek (gyárépület kéménnyel, téglatároló, szárító épületek, lapostetős épület, iroda és szocális épület) található, melyek használhatósági foka 5-30% közötti. A fő épület a terület közepén, a nyugati oldalhoz közelebb található, kb. 900 m2 alapterületű, téglaépítésű, fa tetőszerkezettel. Ebben kaptak helyet az égetőkemencék, a keleti oldalon kb. 20 méter magas gyárkéményhez kapcsolódik. Állapota leromlott, statikailag szemrevételezésre sem megfelelő, a tető helyenként beszakadt, a tetőszerkezet megrogyott. A kémény hosszanti irányban repedt, tetején elhajlással. Használhatósági foka kb. 5%. A területen két sorban bizonytalan alapozású, falazat nélküli, jelentősen amortizált tetőszerkezettel rendelkező szárító-tároló épületek találhatók, melyek használati értéke nullához közelít. A telek bejáratához közel 123+87 m2 alapterületű fákkal benőtt szociális- és irodaépület található, melynek használhatósági állapota 25% és 15%.

Közlekedési létesítmények: Közút: A telket a MOL Nyrt. telephelyéhez vezető magánútjáról nyíló bekötő úton (a továbbiakban „bekötőút”) keresztül lehet megközelíteni. Füzesgyarmat ipari park - A bekötőút tulajdoni viszonyai nem rendezettek, ezeket a projektfejlesztési szakaszban tisztázni kell, a szükséges területeket ki kell sajátítani, meg kell vásárolni. A telken belüli úthálózat kisebb részben burkolt, a kaputól néhány méteres távolságig. Azon túl változó összetételű és minőségű, mechanikailag stabilizált, feltöltés anyagú utak találhatók. Utóbbiak vonalvezetése bizonytalan, állapotuk vegyes, helyenként növényekkel benőtt. Vasút A terület közvetlen vasúti kapcsolattal nem rendelkezik, azonban a vasúti vágányokkal két oldalról is határolt. Nyugaton a várost az országos hálózatba bekötő Püspökladány – Szeghalom vonal húzódik, a telekalakításokat követően kb. 15 méterre. Északon a MOL telephelyéhez vezető iparvágány található. Kerékpárút A nyugati telekhatárral párhuzamosan, közvetlen amellett kerékpárút fut, ami a bekötőúthoz csatlakozik, a kerékpárosok ezen, és a MOL útján keresztül érhetik el a várost. Vízelvezetés A telken belüli utaknak külön vízelvezetése nincs, a víz az úton keresztül, vagy arról lefolyva közvetlenül a talajba szivárog. Közművek A terület nincs a települési ivóvízhálózatba kötve, a telken belül egy kb. 20 méter mély talajvízkút található. A területen szennyvízelvezetés nincsen. A területen kívül a MOL útjától kb. 30 méterre, délre, azzal párhuzamosan nagynyomású gázvezeték található, amely a Kossuth Lajos utca végén található gázfogadó állomásba köt be. A település gázellátása innen oszlik tovább. Magára a területre gázvezeték nem köt be. A terület délkeleti oldalának kb. felezőpontjában trafóház áll. Jelenleg üres, a szolgáltató megszüntette az áramszolgáltatást, de igény esetén vissza tudja helyezni azt, 217 kVA kapacitással. A területnek telekommunikációs közműkapcsolata nincsen. Az ingatlan körbekerített, a telekhatáron belüli utak (részben aszfaltozott részben kohósalakkal feltöltött), térburkolatok elhasználódottak, töredezettek, eredeti funkcióra történő visszaállításuk nem megoldható. Az épületek és utak közötti területen a növényzet teljesen elvadult, elburjánzott. Az ingatlanon található valamennyi épület és út elbontása szükséges. Az ingatlan teljes mértékben megfelel a barnamezős fogalomnak, azonban az övezeti besorolása ipari, így a felhíváshoz mellékelt nyilatkozat alapján a barnamezős minősítésnek nem tudott eleget tenni. Az ingatlan veszélyes hulladékkal, környezeti terhelést adó szennyeződéssel nem terhelt. Az ingatlan aszfaltozott úton közelíthető meg, melynek szélessége nem elegendő a Vállalkozói Park működtetéséhez, így a projekt részét képezi ennek fejlesztése is. Jelenleg egyik ingatlan sem képezi az Önkormányzat tulajdonát, a tulajdonszerzésre a projektfejlesztési időszakban kerül sor.

 

Tervezett állapot

Terület igénybevétel, telekalakítás: A terület jelenleg számos tulajdonos birtokában van, akiknek telekalakítási igényeik vannak mind elvétel, mind hozzátoldás tekintetében. Ezeket a fejlesztési időszakban, az engedélyes tervek készítése során rendezni, megvásárolni, kisajátítani szükséges. A véglegesen kialakítandó területet a helyszínrajzi melléklet ábrázolja, mérete kb. 3,21 ha lesz. Szintén rendezni kell a bekötő út kérdését is, amely jelenleg magánterületen halad keresztül.

A telken belül előzetesen négy betelepülő számára alakítunk ki helyet oly módon, hogy azok bérlésre, továbbértékesítésre alkalmasak legyenek. A tervezett parcellákat a helyszínrajzon pontvonallal jelöltük.

Építészet: Az ipari park kettős funkciót fog ellátni. Egyfelől a betelepülő vállalkozások számára irodaépületként funkcionál, másrészt be nem települt, úgynevezett külső vállalkozások számára szolgáltatásokat nyújt. A fenti funkció ellátására 492 m2 össz alapterületű előadó- és irodaépület létesül két szinttel. Az alsó szinten a recepció, egy fogadócsarnok, egy irodahelyiség és egy nagyobb tárgyalóhelyiség kap helyet, egy melegítőkonyhával és a szükséges mellékhelyiségekkel. Az épületen belül, de külön bejárattal rendelkezik a porta, ami a terület őrzését végző személyzet számára biztosít helyet. A felső szinten két további iroda, egy teakonyha és mellékhelyiség. Az épület alápincézés nélküli téglaszerkezetű, magastetős, anyagfelhasználásában a helyi sajátosságokhoz igazodik. Az épület teljes egészében akadálymentesített.

Közlekedési létesítmények: Útépítés, forgalomtechnika: A területhez bekötő utat nehéz tehergépjárművek számára alkalmas teherbírásúra kell hozni. Ehhez a meglévő pályaszerkezetet meg kell erősíteni, valamint azt a jelenlegi 3 méteres szélességről 6,00 méteres szélességűre kell bővíteni. A szélesítésben teljes pályaszerkezet épül D terhelési osztálynak megfelelő pályaszerkezettel. A megerősítés során a jelenlegi pályaszerkezet teherbírását ellenőrizni kell, a szükséges erősítőréteg vastagságát annak eredményeit figyelembe véve kell megtervezni. Forgalomtechnikailag különös figyelmet kell fordítani a kerékpárút és a mostani bekötőút csatlakozására. A gyalogosok, kerékpárosok védelme érdekében ezért a bekötőúton 30-as sebességkorlátozás bevezetése javasolt, a csatlakozás környezetében sebességcsökkentő küszöbök beépítésével. A telken belül 203 méter hosszúságú kiszolgáló út létesül, a betelepülő vállalkozások e mentén sorakoznak fel. Szélessége 6,00 méter, kétirányú forgalmat lehetővé téve tehergépjárművek számára is, pályaszerkezete „D” terhelési osztálynak megfelelő. A pontos pályaszerkezetet a talaj teherbírásának meghatározását követően az engedélyezési tervi fázisban kell megállapítani.

Parkolás: A tervezett iroda- és konferenciaépület mellé harminc személygépkocsi számára alkalmas parkoló kialakítását tervezzük, amely alkalmas mind az állandó, irodai funkció, mind a konferenciaesemények támasztotta igények kiszolgálására. A bekötőút jobb oldalán nagyobb járművek (kisbusz, busz) számára alkalmas parkolóhelyet biztosítunk, a helyszínrajzi kialakítás alkalmas ezek parkoló és forduló mozgására

Vízelvezetés: Az utakról lefolyó vizek terv szerint telken belül létesített árkokban kerülnek elszikkasztásra, amelynek pontos méretét a projektfejlesztési fázisban, az engedélyezési tervek elkészítésénél kell meghatározni, figyelembe véve a terület geológiai, hidrogeológiai adottságait. Vasútépítés: Az ipari parkhoz külön vasúti kapcsolat nem tervezett, a vasúttal kapcsolatos teendőket a meglévő MOL iparvágány keresztezéséhez kapcsolódó tevékenységek jelentik.

Közművek: Közvilágítás: A bekötőút és a belső kiszolgáló út mentén egyaránt 30 méterenként elhelyezett közvilágítási oszlopokkal biztosítjuk – összesen 12 darabbal. A megfelelő fényerősségű közvilágítás kialakítása különös jelentőséggel bír a kerékpárút becsatlakozásának környezetében, ezért ott emelt fényerejű lámpatestek alkalmazása javasolt.

Vízellátás: A kommunális, ipari és oltóvíz szükségletet a települési hálózatra való rákötés biztosítja. a Kossuth Lajos utca végéről DN 150 KPE csővel. A szükséges vezeték hossza – a telken belüli hálózatot is figyelembe véve – 585 méter.

Szennyvízelvezetés: A kommunális és ipari szennyvíz elvezetését a települési hálózatra való rákötés biztosítja. A telken belüli szennyvíz összegyűjtését DN 160-as, KG PVC cső biztosítja gravitációs rendszerben. A terület északi oldalán kiépítendő gyűjtőaknából DN110-es nyomott vezetéken keresztül jut a Kossuth Lajos utca végén kialakított fogadóaknába. A telken belüli hálózat hossza 199 méter, a településen kívüli hálózaté 352 méter.

Gázellátás: A gázellátás biztosítását a Kossuth Lajos utca végén található gázfogadó állomástól oldjuk meg. A kisnyomású vezetéket a MOL bekötőút mellett, a meglévő gázvezetékkel párhuzamosan vezetjük. A szükséges vezetékhossz 493 méter

Energiahatékonysági intézkedéseket hajtunk végre a meglévő épületen.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. év 12. hó 29. nap

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------

 

 

 
---------------------------------------------------------------
 

 ERFA

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.