------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátására

2023. március 13. 12:25
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat, a „Élhető települések”

Az ajánlattételi felhívás tárgya:

Közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat, a „Élhető települések”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 azonosító számon „Élhető települések” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre EU támogatást nyert. Feladat a szükséges közbeszerzési szaktanácsadói munkálatok elvégzése, ennek keretében az Önkormányzat saját vállalkozásával in house szerződés előkészítése és a közbeszerzési törvényből in house szerződés tekintetében elvégzendő eljárási cselekmények lebonyolítására.

A projekt megvalósításához és a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Önkormányzat felelős akkreditált Közbeszerzési

szaktanácsadót alkalmaz.

Megbízott feladata az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel:

Eljárásrend meghatározása

-              Ajánlati felhívás előkészítése

-              Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása

-              Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi

dokumentum feltöltése

-              Ajánlattevői kérdések megválaszolása

-              Bontási eljárás lebonyolítása

-              Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése

-              Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés

-              Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére

-              Képviselet Döntőbizottsági eljárás során

-              Összegezés megküldése

-              Szerződéskötési eljárás koordinálása

-              Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót (EKR használattal)

 1. Szerződéses feltételek

Érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékében való elérhetőség.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb

árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően

megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg

nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is, amiben ki kell térni az eredménytelen

közbeszerzési eljárás esetén a megismételt eljárás díjára is (díjmentesség esetében is). A sikeresen beérkezett

ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre

nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez

ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti

jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem

felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

  2023. március 23. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat

úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan

megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
2023. március 24. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8.

pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít

lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok

értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő

döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen,

vagy telefonon a 06-20-395-9220 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

Az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatban: műszaki csoport, telefonon: 06-20-395-9220 : e-mailen: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi

felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1.  Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék

tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Időtartama: szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljes körű elvégzéséig

Fizetési határidő: a feladatok teljes körű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési

szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

 

Füzesgyarmat, 2023. március 13.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.