------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Tervezői feladatok ellátására

2023. March 13. 12:30
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Tervezői feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 pályázat, a „Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése”

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Tervezői feladatok ellátása: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 pályázat, a „Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00022 azonosító számon „A Füzesgyarmati belterületi utak fejlesztése” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre EU támogatást nyert. Feladat a szükséges tervezési munkálatok elvégzése, melynek keretében a létesítményre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentációt is el kell készíteni.

Ajánlatkérő a következő tervezési rézfeladatokat határozza meg:

 • A fejlesztés összesen 4258 m hosszú szakaszt érint.
 • A projekt keretein belül fejlesztésbe bevont utcák:
 1. Bajza utca
 2. Szigligeti utca
 3. Zrínyi utca
 4. Simonyi utca
 5. Kölcsey utca
 6. Bem utca
 7. Dózsa utca
 8. Lenkei utca
 9. Május 1. utca
 10. Kőrösi Csoma Sándor utca
 11. Kisfaludy utca
 12. Vécsey utca
 13. Táncsics utca
 14. Akácfa utca
 15. Erkel Ferenc utca
 16. Berzenyi utca
 17. Veres Péter utca
 • A projektbe bevont utak jelenleg aszfaltburkolattal nem rendelkeznek, útalappal rendelkező felületük nagyon leromlott állapotban van. Az utak több helyen kátyúsak, erősen felújításra, fejlesztésre szorulnak, elöregedett, tönkrement, nagyon lassú haladásra késztetik a közlekedőket.

A felsorolt útalappal rendelkező belterületi utak aszfalt burkolattal történő kiépítése.

 • Ezen utak közül 6 db fejlesztendő út állami úthoz csatlakozik: Zrínyi utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kisfaludy utca, Simonyi utca, Lenkei utca, Vécsey utca

Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásai kiépítéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése.

 • A tervezendő utak lakóút funkciót látnak el. Ezen utak szélessége 3,5m. A Zrínyi utca tervezését a gyűjtőút funkció elvárásai szerint kell elvégezni. Ezen utcát a gyűjtőutakra általánosan alkalmazott műszaki megoldás figyelembe vételével kell tervezni.
 • A tervezendő utak mentén kb. 3000m ivóvíz vezeték kiváltását kell megtervezni.
 • A tervezendő utak csapadékvíz elvezetését szaktervezési feladat keretében külön meg kell tervezni. A nevezett utcák rendelkeznek vízjogi engedélyes csapadékvíz elvezetéssel.
 • A tervezési feladat elvégzéséhez az Önkormányzat előzetesen utcánként 2-2db fotót, és a tervezendő utcákat jelölve tartalmazó térképeket biztosít.

A tervhez a tervező által aláírt árazott és árazatlan költségvetési összesítő készítése szükséges.

Elvégzendő feladatok:

 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében felújítandó utakra vonatkozó engedélyes tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében felújítandó utakra vonatkozó kivitelezési tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében kiváltandó ivóvíz vezetékekre vonatkozó engedélyes tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Tervező köteles elvégezni szakáganként a szakhatósági- illetve közmű üzemeltetői engedélyezési eljárások lefolytatását.
 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében kiváltandó ivóvíz vezetékekre vonatkozó kivitelezési tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében kialakítandó csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében kialakítandó csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes kivitelezési tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Az Építtető által elfogadott előzetes költségbecslés alapján Megbízott a szakági tervezőkkel és a szakértőkkel (pl. vízépítészeti tervező) együttműködve elkészíti a létesítmény építészeti-műszaki (építési engedélyezési, és kiviteli) tervdokumentációját. A Megbízott jogosult a feladat ellátására további vállalkozó bevonására.
 • Az építészeti-, műszaki tervdokumentáció az építési engedély megadására alkalmas módon meghatározza, bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a létesítmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését, valamint szerkezeti követelményeket és teljesítményeket.
 • A feladat végrehajtásának keretében a Tervező előkészíti az engedélyezési tervdokumentációt az EDTR rendszerbe való feltöltéshez (műszaki leírások és tervek előkészítése, megfelelő elnevezése, pdf formátumok elkészítése) alkalmas módon.
 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az vállalkozói szerződés tartalmazza.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlat tételére.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termék eladási árát (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg.  A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
  2023. március 23. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2023. március 24. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a teljes körű ajánlat az elbírálásnál a részajánlattal szemben előnyt élvez. Ezen feltételt az Ajánlatkérő a részajánlat tartalma alapján felülbírálhatja.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal műszaki csoport: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 20-395-9220 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó

pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:  szerződés aláírásától kezdődően 90 naptári nap

Fizetési határidő:  a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

 

Füzesgyarmat, 2023. március 13.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.