------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátása

2021. március 03. 15:40
 logo szines kisterseg_K
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátása Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat, Körösladány Városok, Csökmő Nagyközség, valamint Kertészsziget és Körösújfalu községek önkormányzatai tekintetében.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátása Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat, Körösladány Városok, Csökmő Nagyközség, valamint Kertészsziget és Körösújfalu községek önkormányzatai tekintetében.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és a-mail címe

Hivatalos név:

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: SzKTT) tagjai közül:

Szeghalom Város Önkormányzata

Vésztő Város Önkormányzata

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

Kertészsziget Községi Önkormányzat

Körösújfalu Község Önkormányzat

valamint Körösladány Város Önkormányzata

Postai cím:

5520 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Koncz Imre, SzKTT elnöke

E-mail:

polgarmester@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

A fent meghatározott települések tekintetében az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátása az lent meghatározott rendben és személyi feltételek biztosításával

 1. Feladat tartalma, részletes ajánlati feltételek

Szeghalom központtal működő, Szeghalom Kistérség Többcélú Társulását alkotó önkormányzatok (Szeghalom Város Önkormányzat, Vésztő Város Önkormányzata, Körösújfalu Község Önkormányzata, Füzesgyarmat Város Önkormányzat, Kertészsziget Község Önkormányzat), valamint Körösladány Város Önkormányzat és Csökmő Nagyközség Önkormányzata lakossága részére az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása, továbbá Vésztő és Körösladány településen pihenőhely működtetése megbízási szerződés keretében 12 hónap határozott időre.

Az ajánlatot kérjük az alábbi személyi feltételek és ügyeleti rend figyelembe vételével összeállítani:

 • Szeghalom telephelyen, munkanapokon hétfőtől péntekig 15:00 és 07:00 óra között, míg munkaszüneti napokon és hétvégéken 07.00-07.00 óra között egyszerre 1 fő szakképzett orvos, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető,
 • Vésztő pihenőhelyen, munkanapokon hétfőtől péntekig 15:00 és 07:00 óra között, míg munkaszüneti napokon és hétvégéken 07.00-07.00 óra között 1 fő mentőtiszt/mentőápoló,

Az ajánlatot kérjük egyrészt egységesen valamennyi fenti feladat ellátására tekintettel megadni, tételesen megbontva az egyes feladat-ellátási helyekre vonatkozó vállalási árat (lényegében valamennyi telephelyre vonatkozó keretszerződésben vállalható ár), másrészt telephelyenként önállóan kimutatva azt, hogy milyen vállalási ár ellenében lenne lehetséges ellátni az adott telephelyre vonatkozó feladatot (amennyiben a települések önállóan, közösen kötött keretszerződés nélkül kívánják ellátni az adott feladatot).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a feladat-ellátáshoz kapcsolódó bérleti díj költsége nem, míg a feladat-ellátási hely rezsiköltsége (így különösen az áram, víz, gáz, internet és telefonszolgáltatás biztosítása) ajánlattevőt terheli.

Az ellátandó lakosság száma jelenleg:

 • Szeghalom: 8.899 fő;
 • Körösladány: 4.526 fő;
 • Vésztő: 6 934 fő;
 • Körösújfalu: 502 fő;
 • Füzesgyarmat: 5 583 fő;
 • Kertészsziget: 371 fő;
 • Csökmő: 1 962 fő;
 • azaz jelenleg mindösszesen: 28 777 fő.

A jogszabályban meghatározott szakmai felkészültségű szakemberekkel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival biztosítva kell a telephelyen tartózkodni. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles saját diszpécserszolgálatot működtetni. A szolgáltatás megkezdését követően a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi minimumfeltételek folyamatos biztosítása Ajánlattevő kötelezettsége, beleértve a saját és használatra átadott tárgyi eszközök javítását, karbantartását, esetleges pótlását is.

Ellátás helyszíne az ajánlatkérő által biztosított:

 • 5520 Szeghalom, Ady u. 1/b. található orvosi rendelő, illetve beteglakás,
 • 5530 Vésztő, Kossuth utca 29-33. pihenőhely.

Az egyes feladat-ellátási helyeket ajánlatkérő biztosítja ajánlattevő részére.

Az ügyelet központja: 5520 Szeghalom, Ady u. 1/b. Az ügyelet helyszínét Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt.

A NEAK finanszírozást az Ajánlatkérő átadja a nyertes Ajánlattevőnek, azaz a NEAK-kal közvetlenül a nyertes Ajánlattevőnek kell szerződést kötnie. A NEAK finanszírozás feletti összeget Megrendelő egyenlíti ki havonta az igazolt szerződésszerű teljesítést követően.

Az ajánlati árakat minden esetben ellátandó lakosonkénti, havi átalánydíjban kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vállalási díját (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.                   

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg összevont havi nettó értéken, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlatadó partnerregisztráció során csatolni szükséges.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2021. március 19. 12 10 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás székhelye

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

2021. március 23. 10 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő munkanapon értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 10 napon belül köti meg a Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző: Dr. Blága János (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-564-0703-as telefonszámon hivatali ügyfélfogadási időben.

Az ajánlatadáshoz kapcsolódó regisztrációs eljárással kapcsolatban: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 telefonszámon hivatali ügyfélfogadási időben.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Szerződéses feltételek:

Teljesítési határidő:                        2021. április 1.-2022. március 31.

Fizetési ütemezés és határidő:        havi számlázással, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül.

Meghiúsulási kötbér:                    minden meghiúsult naptári napra a szerződéses érték 5 %-a, amelyet legfeljebb 2.000e Ft-ig érvényesít az ajánlatkérő

 

Füzesgyarmat, 2021. március 03.

 

Koncz Imre
SzKTT Elnöke

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.