------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Kossuth Lajos utca 10 szám alatti ingatlan bérbe adása

2021. november 10. 16:30
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Kossuth Lajos utca 10 szám alatti ingatlan bérbe adása

Az ajánlattételi felhívás tárgya:Kossuth Lajos utca 10 szám alatti ingatlan bérbe adása.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:  Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Oláh Zoltán ügyvezető

Telefon: 06 20 429 8541

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Általános információk

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a Kossuth Lajos utca 10 szám alatti, 250,7m2 ingatlant (volt Japán Múzeum) kívánja bérbe adni jelen versenyeztetési eljárás lejártát követően, határozatlan időre.

Az ajánlatkérő, az ingatlan megtekintését és bejárását előzetes időpontegyeztetést követően biztosítja.

 1. Elvárások, feladatok, információk
 • egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
 • az ingatlan környezetének rendben tartása, így különösen az ingatlan állagának megóvása, a hozzá tartozó udvar és kert rendezése és folyamatos karban tartása, az ingatlanhoz tartozó, átadott eszközök felhasználása állagmegóvással
 • tisztasági, és hulladékkezelési követelmények betartása (az ingatlanra vonatkozó, hulladékgazdálkodási szolgáltatóval kötött szerződés bemutatása szükséges a szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül)
 • jelen ajánlattételi felhívás csak a bérleti díjra vonatkozik, a közüzemi díjak megfizetése a bérlő kötelezettsége
 • 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeg szerződéskötéskor, kaucióként való letétbe helyezése.
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legmagasabb bérleti díjjal ajánlatot adó ajánlattevő. Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor az ajánlattevők újbóli ajánlat tételére jogosultak. A legmagasabb ajánlatot adó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg 1 havi nettó bérleti díj vonatkozásában, melyhez csatolnia kell bérleti díjra vonatkozó részletes ajánlatát is. Szintén csatolni szükséges egyéni vállalkozó esetén a működő vállalkozásra vonatkozó igazolást, jogi személyek esetén a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is pdf formátumban. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2021. november 22. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2021. november 23. 10 óra 00 perc

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott vételi ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legmagasabb bérleti díjat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel a legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban bérleti szerződést köt.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Bérleti szerződéssel kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. földszint 20. sz. iroda

telefonon: 30-984-9867

emailben: fuzesgyarmati.varosgazdalkodas@gmail.com

Ajánlatadás teljesítésével kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. emelet 7. sz iroda  

telefonon, a 30-365-9485

emailben: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse, illetve a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

Ajánlatkérő a bérleti szerződés megkötésének időpontjában a nyertest 1 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék elhelyezésére szólítja fel, melyet az ajánlatkérő abban az esetben használhat fel, ha a bérlő a bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét megszegi vagy a bérbeadónak kárt okoz.

 

Füzesgyarmat, 2021. november 11.

 

Oláh Zoltán
ügyvezető

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.