------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 pályázathoz

2022. február 14. 10:40
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 pályázat „Füzesgyarmati Vállalkozói Park Kialakítása”

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 pályázat „Füzesgyarmati Vállalkozói Park Kialakítása”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:  Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 azonosító számon pályázatot nyert „Füzesgyarmati Vállalkozói Park Kialakítása” címmel, melynek keretében a város központját tehermentesítő „Nyugati elkerülő út” megépítését kívánja elvégezni. A kivitelezés költsége bruttó: 243.000.000 –Ft.              

A projekt megvalósításához és a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Önkormányzat felelős akkreditált Közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz.

A Megbízott feladata az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel, illetve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása (FAKSZ):

 • Eljárásrend meghatározása
 • Ajánlati felhívás előkészítése
 • Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása
 • Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi dokumentum feltöltése
 • Ajánlattevői kérdések megválaszolása
 • Bontási eljárás lebonyolítása
 • Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése
 • Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés
 • Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére
 • Képviselet Döntőbizottsági eljárás során
 • Összegezés megküldése
 • Szerződéskötési eljárás koordinálása
 • Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót (EKR használattal)
 1. Szerződéses feltételek

Érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékében való elérhetőség.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is. A részletes ajánlatnak ki kell térni az eredménytelen közbeszerzési eljárás esetlén a megismételt eljárás díjának is (díjmentesség esetében is). A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2022. február 23. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2022. február 23. 13 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8. pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Jelen beszerzési eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) hivatali félfogadási időben.

Ajánlatadással kapcsolatos kérdések:

beszerzési ügyintéző telefon: 30-365-9485, email: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

Az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatos kérdések:

műszaki csoportvezető, telefonon: 06-30-626-4048: emailen: barabasne@fuzesgyarmat.hu

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                               szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljeskörű elvégzéséig

Fizetési határidő:                     a feladatok teljeskörű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

Füzesgyarmat, 2022. február 14.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.