------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Műszaki ellenőri feladatok ellátására

2020. October 26. 19:50
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Műszaki ellenőri feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat „A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése”

Az ajánlattételi felhívás tárgya:Műszaki ellenőri feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat „A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése”

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 azonosító számon „A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése” címmel beruházást kíván megvalósítani. A kivitelezés költsége bruttó: 204.000.000 -Ft

A projekt megvalósításához, az építési munkálatok teljeskörű ellenőrzéséhez az Önkormányzat építési műszaki ellenőrt alkalmaz, akinek szükséges biztosítani a szakági ellenőröket is (építménygépészet, építményvillamosság)

Feladata a beruházás megvalósítása tekintetében minden olyan tevékenység elvégzése, amelye a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozik.

 • A kivitelezés folyamán nyolcnaponkénti helyszíni műszaki ellenőrzés elvégzése.
 • Az építmény kitűzése helyességének, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
 • A hatósági engedélyek, előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése.
 • Az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.
 • A hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóba való feltüntetése.
 • A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a megrendelő részére.
 • A munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
 • Az átadás – átvételi eljárás időpontjának kitűzése és a hozzá kapcsolódó meghívók kiküldése az érdekelteknek, illetve az eljárásban való részvétel
 • A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőség tanúsításának ellenőrzése.
 • A kivitelező által benyújtott számlák felülvizsgálata, azok jogosságának leigazolása és a kifizetésre való javaslattétel a megrendelő felé.
 • A műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul a megrendelő, vagy annak megbízottja tudomására hozni.
 • Építéssel kapcsolatos műszaki szükségességből elrendelheti a pótmunkát a kivitelező felé, megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Pótmunkára előzőleg árajánlatot kér a kivitelezőtől, amit a megrendelővel jóváhagyat.
 • Kivitelezőtől csak I. osztályú munkát vesz át, esetleges nem I. osztályú munkára felhívja a Megrendelő figyelmét, és azt követően dönt a minőségi osztályba sorolás tekintetében, az érvénybe lévő szabvány szerint.
 • A kivitelezőtől az átadás-átvételekor átvett dokumentumokat, bizonylatokat, garanciajegyzékeket Megrendelőnek átadja.
 • A műszaki átadás utáni használatbavételi eljárás dokumentációt elkészíti, és azt aláírásra javasolja Megrendelő felé, és azt megküldi az I. fokú Építési Hatóságnak.
 • A garanciális bejárás kitűzését kezdeményezi, érintett felek részére a meghívót kiküldi, a felmerült esetleges garanciális hibák listájával. A garanciális bejárást levezeti, esetleges hibák kijavításánál részt vesz, majd a hibák kijavítása után záró garanciális bejárást szervez meg amit ledokumentál.
 • Részt vesz és közreműködik a beruházással kapcsolatos Hatósági ellenőrzéseken, és a Megrendelő érdekeit képviseli.
 1. Szerződéses feltételek

Magyar Építész Kamara Online felületén lekérdezhető aktív státusz (ME-É)

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. november 04. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. november 05. 09 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8. pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben.

Az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatban: műszaki csoportvezető, telefonon: 06-20-543-3960: emailen: muszak@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                               szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljeskörű elvégzéséig

Fizetési határidő:                     a feladatok teljeskörű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

 

Füzesgyarmat, 2020. október 26.

 

Koncz Imre
polgármester

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.