------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Ajánlattételi felhívás: Telekommunikációs szolgáltatások nyújtására

2020. október 12. 16:20
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Telekommunikációs szolgáltatások nyújtása Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében 2021.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Telekommunikációs szolgáltatások nyújtása Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében 2021.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

 1. Az ajánlattételi felhívás tárgya és mennyisége

2.1. Az ajánlattételi felhívás tárgya:

Telekommunikációs szolgáltatások nyújtása Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében, amely tartalmazza a teljeskörű vezetékes és mobil szolgáltatásokat, úgymint:

 • vezetékes telefon szolgáltatás
 • vezetékes internet szolgáltatás
 • mobiltelefon szolgáltatás
 • mobil internet szolgáltatás
 • televízió szolgáltatás

56 db mobil hívószám, ebből 4db net SIM és 14 esetben a számlafizető magánszemély

21 db vezetékes hívószám

11 db vezetékes internet szolgáltatás

  4 db televízió szolgáltatás

A különböző felhasználási helyekre vonatkozó szolgáltatásokat az ajánlattételi felhívás 1.sz melléklete tartalmazza.

Vezetékes telefon szolgáltatással kapcsolatos minimális elvárások:

 • meglévő telefonszámok megtartása, számhordozás lehetőségének fenntartása
 • Füzesgyarmat Szabadság tér 1. szám alatti Polgármesteri hivatalban 3 kimenő és 3 bejövő fővonal, 2 db közvetlen irodai és 1db fax vonal biztosítása kábeltelefon szolgáltatással

Vezetékes internet szolgáltatással kapcsolatos minimális elvárások:

 • garantált minimum 10Mbit/s letöltési és 1 Mbit/s feltöltési sebesség
 • Füzesgyarmat Szabadság tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatalban garantált minimum 100Mbit/s letöltési és 4 Mbit/s feltöltési sebesség
 • Füzesgyarmat Hegyesi János Könyvtárban garantált minimum 50Mbit/s letöltési és 4 Mbit/s feltöltési sebesség 

Mobiltelefon és mobil internet szolgáltatással kapcsolatos minimális elvárások:

 • a havidíj tartalmazza bármely más belföldi vezetékes és mobil hálózatba indított beszélgetés díját, azaz a havi díjon kívül belföldön indított és fogadott alapdíjas beszélgetésből külön költség ne keletkezzen
 • minimálisan elvárt mobilinternet adatforgalom belföldön 1GB/hó, 4db kiemelt telefonszám esetében 10GB/hó
 • meglévő telefonszámok megtartása, számhordozás lehetőségének fenntartása

Televízió szolgáltatással kapcsolatos minimális elvárások::

 • legalább 10 magyarországi televízió csatorna elérhetőségének biztosítása (M1, M2, TV2, RTL Klub, Duna Tv, M4Sport, stb)

Előnyt jelentő feltételek és azok figyelembe vétele:

 • vezetékes internet szolgáltatás tekintetében előnyt jelent a magasabb le- illetve feltöltési sebesség biztosítása, azonban, annak tekintetében elvárás, hogy az ajánlattevő igazoltan, jelenlegi infrastruktúrájával tudja nyújtani a szolgáltatást. A vezetékes internet szolgáltatásra vonatkozó rész, 2. francia bekezdésében meghatározott sebességnél magasabb sebességre vonatkozó ajánlatokat ajánlatkérő 100 Mbit/s le- és 4 Mbit/s feltöltési sebességként veszi figyelembe; (a kért sebességet meghaladó ajánlat esetén 10 Mbit/s letöltési sebességenként legfeljebb 0,5 % nettó árkedvezményként kerül figyelembe vételre);
 • előnyt jelent az ajánlatok elbírálása szempontjából, amennyiben ajánlattevő magasabb adatforgalom mértékű mobilinternet használatot biztosít a mobilinternet szolgáltatás keretén belül, azonban Ajánlatkérő az elbírálás során a korlátlan mobilinternet használatot 15 GB/hó maximális adatforgalomként veszi figyelembe, (5GB/hó adatforgalmanként 1 % nettó árkedvezményként kerül figyelembe vételre a mobilinternet tekintetében);
 • a televízió szolgáltatás tekintetében előnyt jelent, amennyiben a 10 elvárt csatornán kívül magasabb műszaki tartalmú ajánlat kerül benyújtásra, azonban a 40 csatornát meghaladó ajánlatot ajánlatkérő 40 csatornára vonatkozó ajánlatként veszi figyelembe (10 csatornánként 5 % árkedvezmény kerül figyelembe vételre a televízió-szolgáltatás tekintetében);
 • Ajánlatkérő legfeljebb 5% árkedvezményként veszi figyelembe az egyes szolgáltatásoknál, amennyiben ajánlattevő készülékkedvezményt nyújt a szerződés hatálya alatt ajánlattevő részére.
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legjobb ár/érték viszonyt megjelenítő árajánlat.                             

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg az összes szolgáltatás egy hónapra vetített nettó Ft árának megadásával (12 hónapra történő szerződéskötés esetén), ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát, melyben szerepel:

 • az egyes szolgáltatások díja,
 • a hosszabb távú szerződéskötés (24 hónap) esetében alkalmazott kedvezményes áraknak
 • az elbírálásnál előnyt jelentő feltételek leírása
 • az 1.sz melléklet szerinti felhasználási helyekre vonatkozó szolgáltatások díja
 • a kedvezményes csomagba való belépésnek és az abban való bennmaradásnak a feltételei.

Az ajánlathoz csatolni szükséges a megkötendő szerződés tervezetét is.

A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. október 30. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. november 4. 9 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követően a 7. pontban megjelölt időponttól kezdődően értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a  legjobb ár/érték viszonyt megjelenítő árajánlat.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Amennyiben a beérkezett ajánlatok összehasonlításához további információk szükségesek az Ajánlatkérő az értkelési időt 2020.11.11. 16 óra 00 percig meghosszabbítja, mely során az Ajánlatadókkal egyeztet az ajánlatok egy szintre hozásához szükséges adatokról, szükség esetén versenytárgyalást folytat le.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – kívánja megkötni a szerződést.

 1. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon, a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Szerzősé időtartama:               2021.01.01-2021.12.31.

Fizetési határidő:                     a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete:

1. sz. melléklet: fogyasztási helyek listája

 

Füzesgyarmat, 2020. október 12.

 

koncz Imre
polgármester

 

 

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.