------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Pályázatok

Ajanlatteteli felhivas: Tervezői feladatok ellátása a Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése

2020. March 16. 16:15
 footer_3
 Ajánlattételi felhívás
 
Tervezői feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat, a Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Tervezői feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat, a Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Postai cím:

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Koncz Imre, polgármester

Telefon:

66-491-058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 azonosító számon „A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése” címmel beruházást kíván megvalósítani, melyre EU támogatást nyert. Feladat a szükséges tervezési munkálatok elvégezése melynek keretében a létesítményre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentációt is el kell készíteni

Ajánlatkérő nem köti meg a tervező kezét a meglévő épület megtartásával, hanem annak esetleges elbontásával csak minimális szerkezeti elemek meghagyása mellett (esetleges homlokzati főfal, alaptest) próbál egy új bölcsődét kialakítani a kivitelezésre rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével, melynek összege: bruttó 170.000.000 Ft

A kötelezően előírt helyiségek elhelyezésére akár a tetőtér beépítése is lehetséges, hogy a beépítési százalék a lehető legalacsonyabb legyen, illetve a gyermekek számára létrehozott játszóudvar a lehető legnagyobb lehessen.

A tervkészítés során folyamatosan egyeztetni szükséges a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt módszertani szakértővel valamint a terveknek meg kell felelniük az összes hatályos jogszabályi előírásnak, melyben érintett lehet. Különös figyelemmel, kell lenni:

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
 • Magyar Előszabvány Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. rész: Bölcsődék MSZE 24210-1:2012 (továbbiakban: Szabvány)

A tervhez, a tervező által aláírt árazott és árazatlan költségvetési összesítő készítése szükséges.

Elvégzendő feladatok:

 • Tervező köteles elkészíteni a Pályázat keretében felújítandó épületre vonatkozó engedélyes tervdokumentációt és azt Megrendelő részére 3 példányban (1 elektronikus és 2 papír alapú példány) átadni.
 • Az Építtető által elfogadott előzetes költségbecslés alapján Megbízott a szakági tervezőkkel és a szakértőkkel (rehabilitációs szakmérnök, bölcsődei szakértő stb.) együttműködve elkészíti a létesítmény építészeti-műszaki (építési engedélyezési, és kiviteli) tervdokumentációját. A Megbízott jogosult a feladat ellátására további vállalkozó bevonására.
 • Az építészeti- műszaki tervdokumentáció az építési engedély megadására alkalmas módon meghatározza, bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a létesítmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, valamint egyéb megoldásait, valamint szerkezeti követelményeket és teljesítményeket.
 • A feladat végrehajtásának keretében a Tervező előkészíti az engedélyezési tervdokumentációt az ETDR rendszerbe való feltöltéshez (műszaki leírások és tervek elkészítése, megfelelő elnevezése, pdf formátumok elkészítése) alkalmas módon.
 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat a vállalkozói szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a megvalósítandó feladat árát (nettó és bruttó összeggel).

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer.

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a beszerzes@fuzesgyarmat.hu e-mail címre való megküldéssel tudja benyújtani. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidő utolsó napján megküldésre kerül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:

Tervezői feladatok ellátása: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 pályázat, a Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése

Az ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontig szkennelve szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. március 22. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. március 23. 09 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportvezető: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, emailen: muszak@fuzesgyarmat.hu, vagy telefonon a 20-543-3960 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Időtartama:                               szerződés aláírásától kezdődően 90 naptái nap.

Fizetési határidő:                     az tevékenység elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

http://www.fuzesgyarmat.hu/onkormanyzat/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete (csatolandó dokumentumok köre):

 1. sz. melléklet: Felolvasólap
 2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról
 3. sz. melléklet: Vállalkozói szerződés (tervezet)
 4. sz. melléklet: Nyilatkozat a Vállalkozói szerződésben foglaltak elfogadásáról

 

Füzesgyarmat, 2020. március 16.

 

Koncz Imre
polgármester

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.