------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Pályázatok

Pályázati felhívás: Termál Kemping bérbeadás...

2020. február 19. 14:25
 footer_3
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Füzesgyarmati Termál Kemping bérbeadás útján történő hasznosítására.
 

I. Pályázat tárgya:

A Kastélypark Kft (5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 88.) pályázatot hirdet a Termál Kemping (5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső u. 1) bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) útján történő hasznosítására.

II. Pályázókra vonatkozó feltételek

 1. Pályázatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.
 2. Szerződés csak azzal a természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy
  a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  b) az átengedett vagyont (Ingatlanok) a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 3. Nem nyújthat be pályázatot, aki
  a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
  b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

III. A hasznosításra kerülő vagyontárgy adatai

 1. A Kastélypark Kft vagyonkezelésében levő 5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső u. 1. sz. alatt található Kemping, valamint az Ingatlanhoz tartozó felépítmények (a beépített és felszerelt berendezésekkel együtt).
 2. A Bérlemény víz-, villany-, szennyvíz-, gáz közművel ellátott.
 3. A Bérlemény a Kastélypark Fürdő közvetlen szomszédságában található.

III. A Szerződéssel kapcsolatos előírások

 1. A Szerződés határozott időre: 2020. április 1-jétől 2020. október 31-g szól.
 2. A Bérlemény hasznosításnak célja: kemping üzemeltetése, amire a bérlő jogosult és egyben köteles.  E tevékenység ellátásához szükséges engedélyek beszerzése, kötelező bejelentések megtétele, a feltételek biztosítása.
 3. A bérlő a teljes Bérlemény további bérbeadására vagy használati jogának átengedésére nem jogosult.
 4. A bérleti díj 150 000 Ft + áfa/ hó, melyet minden hónap utolsó napját megelőző 5. napig a következő hónap tekintetében a Kastélypark Kft pénztárába, vagy bankszámlájára átutalással kell megfizetni.
 5. A Bérlemény üzemeltetéshez szükséges karbantartásáról és felújításáról, állagmegőrzéséről, a Bérlemény működőképességének fenntartásáról, a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások betartásáról és betartatásáról, az időszakos felülvizsgálatra köteles létesítmények felülvizsgálatáról, az ez alapján vagy az egyébként szükséges javítások elvégzéséről  a bérlő köteles gondoskodni.
 6.  A Bérlemény tisztántartása, őrzése, a parkolással kapcsolatos feladatok ellátása a bérlő kötelessége.
 7.  Az ajánlattevő a bérleti szerződés megkötése során nyilatkozik, hogy a Kemping jelenlegi házirendjét elfogadja, és az üzemeltetés attól nem tér el.
 8. A Bérleményen átalakítás, értéknövelő beruházás csak a Kastélypark Kft-vel kötött előzetes, a költségviselésre is kiterjedő írásbeli megállapodás alapján végezhető.

IV. A pályázati eljárás

 1. A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2020.02.20.

A pályázatokat zárt borítékban Kastélypark Kft nevére címezve kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Kemping pályázat”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.03.05

 1. A pályázatok felbontásának és a pályázati tárgyalás tartásának helye 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u.88. (Kastélypark Kft iroda helyisége) és ideje: 2020. 03. 06. 10: 00 óra. A bontási eljáráson a pályázók személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek.
 2. Több pályázó esetén pályázati tárgyalás tartására kerül sor, melyen az ajánlattevőknek a bérleti díjra kell licitálnia. A pályázati tárgyaláson az induló bérleti díj a pályázati felhívásban meghatározott minimum bérleti díj, melyet a licitálás során legalább 10. 000 Ft-tal emelni kell. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja

V. A pályázatra vonatkozó előírások

   1. A pályázatnak tartalmaznia kell
   1. 1. a pályázó nevét, adatait, lakóhelyét / székhelyét, képviselőjét;
   1. 2. annak igazolását, hogy a pályázó átlátható szervezet;
   1. 3. igazolást arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok;
   1. 4. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, azok teljesítését vállalja;
   1. 5. a megajánlott bérleti díj összegét.

   TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.